czech english
certifikace

Přihlášení pro členy 

STANOVY

STANOVY ASOCIACE PRŮVODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Článek I. - Základní ustanovení

1.       Asociace průvodců České republiky, o.s. (AP ČR) je dobrovolné, nezávislé, nepolitické, profesní občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990Sb. o sdružování, které sdružuje kvalifikované průvodce v cestovním ruchu.

2.       Sídlem AP ČR je Praha. AP ČR působí v ČR. Adresa sídla AP ČR – Vinohradská 46, 120 00 Praha 2. Její jednací řečí je čeština, správní období je shodné s kalendářním rokem.

 

Článek II. - Předmět činnosti

1.       Předmětem činnosti asociace je hájit profesní zájmy členů ve všech oblastech, zejména však v legislativních a pracovně-právních otázkách, společensky sdružovat průvodce, podílet se na kvalifikačních zkouškách a dalším vzdělávání průvodců, poskytovat členům informace, všestranně propagovat a prezentovat služby svých členů, spoluvytvářet etické normy průvodcovské profese, zastávat arbitrážní funkci mezi členy a zastupovat členy v dalších domácích i zahraničních organizacích.

2.       Poskytovat metodicko-poradenské, publikační a další služby jako doplňkovou hospodářskou činnost.

 

Článek III. - Členství

1.       A/ Řádným členem AP ČR se může stát každý občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který je kvalifikovaným průvodcem cestovního ruchu nebo působí jako průvodce v památkovém objektu.

 B/ Přidruženým členem AP ČR se mohou stát právnické subjekty z oborů   

souvisejících s průvodcovskou činností a odbornou přípravou průvodců, které se ztotožňují s cíli a stanovami AP ČR.

2.       A/ Řádné členství v AP ČR vzniká podáním přihlášky s dokladem o odborné kvalifikaci nebo o praxi průvodcovské činnosti v památkovém objektu či živnostenským listem na průvodcovskou činnost vydaným před 1.7.2008, zaplacením členského příspěvku na kalendářní rok a přijetím výborem AP ČR. Cizinci musí rovněž přiložit k přihlášce kopii povolení k trvalému pobytu. Pokud výbor AP ČR do 1 měsíce nerozhodne o nepřijetí člena, stává se tento řádným členem AP ČR.

  B/ Přidružené členství v AP ČR vzniká oboustranným podpisem dohody o  

  přidruženém členství a zaplacením členského příspěvku v dohodnuté výši.

3.       Výbor AP ČR se může usnést, že rozhodování o přijímání členů přenese také na některé regionální a odborné sekce.

4.       Členství v AP ČR zaniká písemným prohlášením o vystoupení, úmrtím nebo rozhodnutím sněmu o vyloučení člena. Důvodem pro vyloučení člena je porušení stanov, porušení etiky průvodcovské profese, jednání proti zájmům AP ČR nebo nezaplacení členského příspěvku do termínu určeného výborem.

 

Článek IV. - Práva a povinnosti členů

1.       Řádný člen AP ČR má následující práva:

      a) volit a být volen do orgánů AP ČR

      b) účastnit se sněmu AP ČR a dalších akcí AP ČR

   c) písemně pověřit jiného řádného člena AP ČR, aby ho v plném rozsahu na sněmu zastupoval.

2.       Řádný člen AP ČR má následující povinnosti:

      a) dodržovat stanovy AP ČR

      b) platit členské přípěvky, jejichž výši stanoví svým usnesením sněm.

3.   Přidružený člen AP ČR má stejná práva a povinnosti jako řádný člen s výjimkou

      volit a být volen do orgánů AP ČR. Přidružený člen AP ČR má hlas poradní.

 

Článek V. - Orgány AP ČR

1.        Soustavu orgánů AP ČR tvoří: Sněm AP ČR, Výbor AP ČR, Revizní komise.

 

Článek VI. - Sněm AP ČR

1.       Sněm AP ČR (dále jen sněm) je nejvyšším orgánem AP ČR.

2.       Sněm svolává výbor AP ČR nejméně jednou za rok a vždy, požádá-li o to písemně alespoň třetina členů nebo Revizní komise. Sněm volí orgány AP ČR na maximálně dvouleté funkční období.

3.       Sněm volí Výbor AP ČR a Revizní komisi.

 

 

4.       Sněm projednává a schvaluje změny nebo doplňky stanov a rozhoduje o zániku AP ČR nebo o jejím sloučení s jinou organizací a o následném naložení s majetkem AP ČR. V případě zániku bez právního nástupce určí sněm likvidátora, postup likvidace dle platných právních norem a jak bude naloženo s likvidačním zůstatkem. V případě sloučení s jinou organizací určí sněm za jakých podmínek přechází majetek a závazky na právního nástupce.

5.       Sněm projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření organizace.

6.       Sněm je usnášeníschopný, účastní-li se ho alespoň 1/5 členů. Pokud se nesejde dostatečný počet členů ve stanovenou dobu, koná se ve stejném místě o 30 minut později náhradní sněm, který je usnášeníschopný za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Sněm přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. O sloučení AP ČR s jinou organizací nebo o zániku AP ČR musí být rozhodnuto třípětinovou většinou hlasů všech řádných členů.

 

Článek VII. - Výbor AP ČR

1.       Výbor AP ČR (dále jen výbor) řídí činnost organizace mezi sněmy. Výbor zasedá nejméně jednou za dva měsíce.

2.        Výbor se skládá z lichého počtu členů, kdy minimální počet je 7. Členové  volí předsedu a další funkcionáře.

3.        Uprázdní-li se místo člena výboru, může výbor kooptovat z členů AP ČR nového člena výboru. Tímto způsobem může být doplněna maximálně třetina členů výboru.

4.        Výbor ze svého středu nadpoloviční většinou všech členů volí a odvolává předsedu AP ČR a místopředsedu AP ČR.

5.        Výbor ze svého středu volí a odvolává hospodáře a tajemníka.

6.        Předseda AP ČR, místopředseda AP ČR a tajemník tvoří výkonné předsednictvo výboru. Tento orgán činí neodkladná rozhodnutí v období mezi zasedáními výboru. Rozhodnutí učiněná výkonným předsednictvem potvrzuje výbor na svém nejbližším následujícím zasedání.

 

Článek VIII. - Předseda AP ČR

1.        Předseda AP ČR je statutárním zástupcem organizace, zastupuje ji navenek, řídí schůze výboru a svolává sněm.

 

Článek IX. - Místopředseda AP ČR

1.         AP ČR má jednoho místopředsedu.

2.         Místopředseda vykonává funkce předsedy v době jeho nepřítomnosti.

 

Článek X. - Hospodář

1.         Hospodář zejména vede pokladnu AP ČR, vede účetnictví, disponuje podpisovým právem k bankovním účtům AP ČR a spolu s předsedou jedná jménem organizace v majetkových a hospodářských vztazích.

2.         Výbor může rozhodnout o finanční odměně za činnost hospodáře.

 

Článek XI. - Tajemník

1.         Tajemník vede administrativní činnost AP ČR, řídí kancelář AP ČR a zodpovídá za její chod.

2.         Výbor může rozhodnout o finanční odměně za činnost tajemníka.

 

Článek XII. - Revizní komise (RK)

1.          Revizní komise pravidelně kontroluje hospodaření AP ČR a provádí revizi účetní uzávěrky. RK má přístup ke všem dokumentům a materiálům AP ČR.

3.         RK tvoří tři členové, kteří ze svého středu volí předsedu. Členství v RK je neslučitelné s funkcí člena výboru.

4.         Členové RK mají právo účastnit se jednání výboru s hlasem poradním.

 

Článek XIII. - Regionální a odborné sekce (ROS)

1.        Nejméně tři členové AP ČR mohou vytvořit regionální nebo odbornou sekci AP ČR. O vzniku regionální nebo odborné sekce rozhoduje výbor AP ČR na základě písemné žádosti.

2.        ROS nejsou jednotkami s vlastní právní subjektivitou.

3.        Činnost ROS se řídí Statutem ROS, který vypracuje ROS a který schválí výbor AP ČR.

4.        ROS řídí předseda ROS a výbor ROS. Způsob jejich volby upravuje statut ROS.

5.        Předsedové ROS mají právo účastnit se schůzí výboru AP ČR s hlasem poradním.

 

 

 

Článek XIV. - Hospodaření AP ČR

1.        Finanční prostředky AP ČR tvoří: členské příspěvky, výtěžek z vlastní činnosti, dary a subvence.

2.        Výbor AP ČR odpovídá za majetek a hospodaření organizace.

3.        Organizace zřizuje bankovní účet. Podpisovým právem k účtu disponují předseda a hospodář.

4.        Právo disponovat finančními prostředky AP ČR má výbor. Předsednictvo AP ČR může disponovat prostředky jen do výše 10 000,- Kč.

 

Článek XV. - Závěrečná ustanovení

1.        Tyto stanovy schválil sněm AP ČR dne 1.4.2009.

 


© 2017 Asociace průvodců ČR | RSS: Zajímavosti, Aktuality