METODIKA ZKOUŠKY

DK 65-021-N

Průvodce cestovního ruchu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektiv autorů:

 

 

Ing. Jan Junek

 

PhDr. Jolana Myslivcová

 

Ing. Dagmar Parmová

 

PaeDr. Eva Petřikovová

 

PaeDr. Jaroslav Strnad

 

Ing. Taťána Vencovská

 

PhDr. Stanislav Voleman

(vedoucí autorského kolektivu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

 

 

 

Úvod                                                                                                                                                   

1. Zaměření metodiky                                                                                                               

2. Proces autorizace ve vztahu k DK  65-021-N Průvodce cestovního ruchu                          

3. Vysvětlení k hodnoticímu standardu DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu                 

3.1 Metodické doporučení                                                                                                        

3.2 Výsledné hodnocení

3.3 Složení zkušební komise

3.4 Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby

3.5 Požadavky na materiálně-technické zázemí

3.6 Výše úhrady za zkoušku

3.7 Doba přípravy na zkoušku

3.8 Délka zkoušky

4. Přehled činností autorizované osoby a uchazeče před konáním zkoušky

5. Doporučení pro organizaci a obsah zkoušky

5.1 Písemná část zkoušky

5.1.1 Organizace

5.1.2 Příklad písemného testu a pracovního listu

5.1.3 Hodnocení

5.2 Praktická část zkoušky

5.2.1 Organizace

5.2.2 Kompetence

5.2.3 Zadání praktické části zkoušky

5.2.4 Vlastní průběh praktické části zkoušky

5.2.5 Hodnocení

5.3 Ústní část zkoušky

5.3.1 Organizace

5.3.2 Návrh tematických okruhů a příklady ústního ověřování

5.3.3 Prezentace písemné práce

5.3.4 Hodnocení

5.4 Zadání písemné práce

5.4.1 Návrh zadání písemné práce korespondující s praktickou částí zkoušky

5.4.2 Návrh zadání kombinace písemné a praktické práce s virtuálním cílem prezentované při ústní zkoušce

5.5 Jazyková zkouška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod

 

Dílčí kvalifikace 65-021-N Průvodce cestovního ruchu vstoupila v platnost 30. 6. 2009 jako zatím nejnáročnější z dosavadních schválených 22 dílčích kvalifikací v gesci MMR pro oblast gastronomie, hotelnictví a turizmu. Je zařazena  v  kvalifikační úrovni 5, která odpovídá stupni vzdělání vyšší odborné.

Na základě dosavadních zkušeností v oblasti autorizace dané dílčí kvalifikace, s ohledem na její náročnost, dle ohlasu odborné veřejnosti a po diskuzích v dané věci mezi odborníky a zainteresovanými zástupci státní správy a dalších institucí, vyvstala potřeba stanovit určitá pravidla tak, aby byla zaručena srovnatelná úroveň kvality zkušebního procesu při ověřování dané kvalifikace. Nastavení této pomyslné laťky úrovně a kvality zkoušek adeptů na průvodce je v zájmu všech účastníků procesu autorizace a ve výsledku je zacíleno na dosažení odpovídající kvality a erudovanosti průvodců samých a jejich činnosti v cestovním ruchu.

Ve shodě zainteresovaných subjektů - zástupců  MMR, MŠMT, NÚOV, AP ČR, ACK ČR a odborné veřejnosti - se jako vhodné a užitečné ukázalo být vytvoření metodiky zkoušek dílčí kvalifikace Průvodce cestovního ruchu jako určitého návodu a pomůcky pro stávající autorizované osoby i pro další zájemce o autorizaci pro danou kvalifikaci. Za tím účelem ustavil odbor cestovního ruchu MMR ve spolupráci s Asociací průvodců ČR odbornou pracovní skupinu, která tuto metodiku vytvořila.

Předkládanou metodiku je třeba chápat jako doplňkový, vysvětlující a upřesňující materiál ke schválenému kvalifikačnímu a hodnoticímu standardu DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu jako stěžejnímu dokumentu.

Metodika nemá být pro autorizované osoby svazujícím dokumentem, který by omezoval jejich vlastní iniciativu a kreativitu, ale praktickým návodem, jak zkoušky připravit a realizovat v odpovídajícím rozsahu a kvalitě a neopomenout důležité aspekty.

            Doufáme, že metodika splní svůj účel a bude užitečnou pomůckou pro odbornou veřejnost, která se problematikou zkoušek průvodců cestovního ruchu zabývá.

 

 

 

                                                                                                      Kolektiv autorů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Zaměření metodiky

 

            Předmětem metodiky jsou zkoušky dle kvalifikačního a hodnoticího standardu  Národní soustavy kvalifikací pro dílčí kvalifikaci 65-021-N Průvodce cestovního ruchu na profesi průvodce cestovního ruchu, která je definovaná dle ČSN 76 1201 EN 13809 Služby cestovního ruchu – Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) – Terminologie  pod položkou 2.3.5 takto:

průvodce cestovního ruchu – fyzická osoba, která provádí návštěvníky v jazyce podle jejich výběru a poskytuje výklad o kulturním a přírodním dědictví oblasti, přičemž tato osoba má obvykle specializaci na příslušnou oblast vydanou a/nebo uznávanou příslušným úřadem.

            Metodika je zaměřena na průvodce cestovního ruchu na území České republiky.

 

 

2.  Proces autorizace ve vztahu k DK  65-021-N Průvodce   

     cestovního ruchu

 

Další vzdělávání, které navazuje na vzdělávání počáteční, je velmi důležitou součástí procesu doplňování vědomostí a dovedností pro uplatnění lidí v konkurenčním prostředí trhu práce.

1. srpna 2007 vstoupila v  České republice v platnost nová právní úprava dalšího vzdělávání - zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání        a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Tento zákon provází prováděcí vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Ve smyslu uvedeného zákona Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) jako autorizující orgán přijímá a posuzuje žádosti zájemců o autorizaci pro dílčí kvalifikace pro povolání v oblastech činností, které spadají do jeho kompetence; jednou z nich je také oblast cestovního ruchu. Dílčí kvalifikace tohoto oboru jsou na základě Klasifikace kmenových oborů vzdělávání soustředěny pod kódem 65 – Gastronomie, hotelnictví a turizmus a do dané skupiny patří také dílčí kvalifikace 65-021-N Průvodce cestovního ruchu.

Autorizací se rozumí oprávnění fyzické nebo právnické osoby ověřovat dosažení odborné způsobilosti fyzické osoby dle příslušného hodnoticího a kvalifikačním standardu dílčí kvalifikace, pro kterou bylo oprávnění uděleno.

 U oprávněné autorizované osoby má pak zájemce o uznání určité kvalifikace možnost si své dovednosti a znalosti ověřit a získat tak tzv. Osvědčení o získání dílčí kvalifikace jako oficiální úřední dokument, kterým se pak prokazuje na trhu práce.

O autorizaci může MMR požádat fyzická osoba, právnická osoba nebo škola -příspěvková organizace písemně prostřednictvím příslušné žádosti doplněné požadovanými přílohami.

Žádost o autorizaci v písemné podobě podává žadatel k personálnímu odboru MMR, který přijaté žádosti eviduje, kontroluje jejich formální správnost, posuzuje jejich obsah z právně-administrativního hlediska, kontaktuje žadatele a ověřuje čestná prohlášení. Žádost poté postupuje věcně příslušnému odboru k dílčímu stanovisku a na jeho návrh poté rozhoduje o udělení, prodloužení platnosti nebo odnětí autorizace.

Pro oblast cestovního ruchu je věcně příslušný odbor cestovního ruchu, který posuzuje žádosti z odborného hlediska a při hodnocení postupuje podle hodnoticích standardů dílčích kvalifikací, pro které je autorizace požadována.

Lhůta pro vyřízení žádosti se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a činí 30 dnů od zahájení řízení. Pokud je nutné provést dožádání např. chybějících dokumentů nebo nařídit ústní jednání či místní šetření, lhůta se ve smyslu uvedeného zákona prodlužuje.

 

Hlavním smyslem celého procesu autorizace je udělení autorizace kvalitním a odborně zdatným, zkušeným a příslušně materiálně a technicky vybaveným subjektům, které mohou garantovat odbornost a kvalitu při přezkušování osob a ověřování jejich kvalifikace v rámci procesu dalšího vzdělávání a jeho výstupů.    

            Doba platnosti autorizace je 5 let a může být opakovaně prodloužena vždy o dalších 5 let. Může být ovšem také odňata (viz § 16, zákona č. 179/2006 Sb.).

           

            Po provedení zkoušky je autorizovaná osoba povinna:

 

-                     vytvořit 3 ks stejnopisů osvědčení o získání DK (1 obdrží do 5 dní uchazeč, 1 zašle autorizujícímu orgánu, 1 uchová po dobu 5 let – v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů);

-                     vyplnit 2x záznam o průběhu a výsledku zkoušky a protokol o zkoušce.

 

      Tyto dokumenty zašle do 1 měsíce ode dne konání zkoušky společně se stejnopisem osvědčení autorizujícímu orgánu – MMR.

Stejnopisy záznamu o průběhu a výsledku zkoušky, protokolu o zkoušce a osvědčení uchovává autorizovaná osoba po dobu 5 let. Autorizující orgán uchovává záznam o průběhu    a výsledku zkoušky a stejnopis osvědčení vydaný a zaslaný autorizovanou osobou po dobu 10 let ode dne, kdy mu byl doručen, ve své spisovně. Stejnopis osvědčení uloží autorizující orgán po uplynutí uvedené lhůty ve svém správním archivu, kde ho uchová nejméně po dobu 45 let (viz. § 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb.). Tiskopisy osvědčení lze získat v prodejnách SEVT.

 

    Autorizovaná osoba je také povinna písemně informovat personální odbor MMR o změnách, které nastaly v době platnosti autorizace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a podle vyhlášky MŠMT č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Dále má autorizovaná osoba povinnost informovat personální odbor MMR o místě a termínu konání zkoušky podle § 17 odst. 5, 8 i 10 zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

         Při nakládání s osobními údaji se autorizovaná osoba řídí podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 

 

 

Odkazy

 

Adresa pro zasílání žádostí:

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

odbor personální

Staroměstské náměstí č. 6

110 15 Praha 1

 

 

 

 

Formuláře žádostí, čestných prohlášení a potvrzení:

 

Webová stránka MMR - www.mmr.cz, dále hesla – Řízení úřadu a legislativa, Legislativa, Autorizace osob v oblasti dalšího vzdělávání; součástí každého typu žádosti jsou také podrobné Informace pro žadatele pro vyplňování žádostí.

 

Kvalifikační a hodnoticí standardy:

 

Webové stránky MMR jsou propojeny s hlavním portálem Národní soustavy kvalifikací www.narodni-kvalifikace.cz. Kliknutím na název dílčí kvalifikace v tabulce dílčích kvalifikací na výše uvedené webové stránce MMR zájemce získá informace o jednotlivých schválených dílčích kvalifikacích a jejich kvalifikačních a hodnoticích standardech, včetně organizačních a metodických pokynů, jako jsou pokyny k provádění zkoušek, způsob hodnocení uchazečů, požadavky na autorizované osoby, materiálně- technické zázemí, informace o výši poplatků apod.

 

Zákony, vyhlášky, normy

 

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Česká technická norma ČSN 76 1201 – česká verze evropské normy EN 13809:2003 – Služby cestovního ruchu – Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) – Terminologie.

Česká technická norma ČSN 76 1202, EN 15565:2008 – Služby cestovního ruchu – Požadavky na zajištění a kvalifikační programy pro profesionální průvodce cestovního ruchu.

 

 

3.  Vysvětlení k hodnoticímu standardu DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu

3.1            Metodická doporučení

 

Na kritéria a způsoby hodnocení uspořádané v tabulkách navazuje v hodnoticím standardu DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu textová pasáž. V tomto oddíle hodnoticího standardu jsou stanovena pravidla, kterými by se měla řídit autorizovaná osoba při zkoušení uchazeče, a uvedeny další potřebné informace a požadavky. Daný text je v této kapitole dle potřeby rozpracován s komentářem - vysvětlením jednotlivých částí v této posloupnosti: text příslušné části hodnoticího standardu (barevně), komentář s vysvětlením, resumé v rámečku. Na závěr je uveden přehled činností autorizované osoby/zástupce a uchazeče před konáním zkoušky.

 

1.      Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Autorizovaná osoba sdělí uchazeči písemně, jaké doklady bude požadovat.

Doklady, které předloží uchazeč pro řádný průběh zkoušky, jsou:

·         doklad totožnosti uchazeče (např. občanský průkaz);

·         vysvědčení o maturitní zkoušce, případně doklad o uznání zahraničního vzdělání § 108 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů např. vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami[1].

Autorizovaná osoba oznámí uchazeči písemně termín/termíny konání zkoušky. Jelikož je zkouška náročná na organizaci a zahrnuje několik částí, je možné ji v uvedeném časovém rozpětí rozdělit do dvou nebo více termínů.

 

Autorizovaná osoba zašle uchazeči dopis, ve kterém uvede, jaké doklady musí u zkoušky předložit, a stanoví přesný termín konání zkoušky.

 

2.      Dále stanoví místo konání zkoušky (včetně praktické zkoušky) a uvede které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

 

Autorizovaná osoba písemně sdělí vedle termínu i místo konání jednotlivých částí zkoušky a hodinu začátku jednotlivých zkoušek. Praktická zkouška by měla probíhat v terénu, případně v simulovaném prostředí, a proto je důležité stanovit přesný časový harmonogram včetně místa nebo prostředí, ve kterém se bude zkouška konat.

 

Autorizovaná osoba písemně stanoví místo a čas konání jednotlivých zkoušek a uvede přehled pomůcek, které může uchazeč při zkoušce použít.

 

3.      Zároveň s oznámením termínu o konání zkoušky zadá uchazeči zpracování písemné práce (itinerář, prezentace apod.), jejíž obsah vychází z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu - zejména odborné způsobilosti A.2.H.3.2.001 Příprava výkladu průvodce         a nabídky průvodcovských služeb - kritéria hodnocení e), f). Zpracovanou písemnou práci uchazeč předloží u zkoušky. Na její zpracování musí mít uchazeč alespoň 2 týdny.

 

K ověření některých kritérií hodnoticího standardu, zejména u kritérií, která jsou náročná na časovou přípravu, a současně standard umožňuje jejich ověření písemnou formou, uchazeč zpracuje zadanou písemnou práci. Na zpracování práce musí mít uchazeč minimálně 2 týdny. Doporučujeme, aby požadovanou práci uchazeč odevzdal alespoň 2 týdny před konáním vlastní zkoušky, aby bylo možné práci kvalitně posoudit. Z toho plyne, že od doručení dopisu s termínem konání zkoušky a požadavky ke zkoušce do doby jejího konání by měl uplynout alespoň jeden měsíc. (Pokud autorizovaná osoba shledá, že pro posouzení písemné práce jí postačí i doba kratší než 2 týdny, upraví příslušně doporučený termín pro odevzdání práce.) 

 

Autorizovaná osoba zašle uchazeči podklady pro zpracování písemné práce.

Uchazeč zpracuje písemnou práci podle zadaných podkladů a doručí ji autorizované osobě dle stanoveného termínu.

 

4.      Uchazeč ve stanoveném termínu sdělí cizí jazyk (cizí jazyky), ve kterém bude ověřována jazyková způsobilost, tj. 3 poslední uvedené kompetence (ústní komunikace v cizím jazyce pro práci průvodce; písemná komunikace v cizím jazyce pro práci průvodce; informovanost o reáliích dané jazykové oblasti).

 

Autorizovaná osoba vyzve písemně uchazeče, aby sdělil, v jakém cizím jazyce bude skládat 3 cizojazyčné kompetence. Toto sdělení zašle uchazeč písemně. Doporučujeme toto sdělení zaslat alespoň 2 týdny před konáním vlastní zkoušky.

 

Uchazeč zašle alespoň 2 týdny před zkouškou informaci o cizím jazyce, ve kterém bude skládat jazykové kompetence.

 

5.      V případě, že uchazeč v minulosti složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji pro účely této DK uznat v plném rozsahu a uchazeč nemusí konat 3 poslední uvedené kompetence (viz výše).

 

Uchazeč nemusí skládat jazykovou zkoušku k ověření cizojazyčných kompetencí v tom případě, že již v minulosti absolvoval zkoušku minimální úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Uznat lze i jiný certifikát osvědčující znalosti požadované úrovně; viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/rozhodnuti-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy.

            Uchazeč doloží alespoň dva týdny předem ověřenou kopii certifikátu autorizované osobě.

Uchazeč může skládat zkoušku i v dalším jiném cizím jazyce a v tom případě tuto skutečnost autorizované osobě oznámí.

 

V případě, že uchazeč je držitelem certifikátu úrovně alespoň B2, doloží autorizované osobě jeho ověřenou kopii.

Uchazeč má možnost i v tomto případě složit zkoušku v dalším cizím jazyce, pokud o to autorizovanou osobu požádá. Oznámí pak autorizované osobě, v jakém jazyce bude zkoušku skládat alespoň dva týdny před jejím konáním

 

6.      Autorizovaná osoba uvede v Osvědčení o získání dílčí kvalifikace ve výčtu získaných odborných způsobilostí též specifikaci cizího jazyka (cizích jazyků), kterého se týkají odborné způsobilosti „Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce“         a „Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce“.

 

Autorizovaná osoba uvede v Osvědčení, ve kterém cizím jazyce byly ověřovány cizojazyčné kompetence v případě, že uchazeč tuto část zkoušky skládal.

 

7.      Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm                  a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

 

Před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí prokazatelným způsobem uchazeče s pravidly bezpečného chování a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Doporučujeme autorizované osobě připravit si pro tento účel předem příslušný text (prohlášení), který předloží uchazeči k podpisu před zahájením zkoušky; doporučujeme vložit do tohoto prohlášení také text, kterým uchazeč prohlašuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý k vykonání zkoušky.

 

Vzhledem k náročnosti zkoušek, které probíhají také v terénu (město, krajina, přírodní rezervace, technická či stavební památka, dopravní prostředek, apod.), doporučujeme v dané souvislosti autorizované osobě také uzavřít pro činnost zkoušek vhodný druh pojištění odpovědnosti za případnou škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného pro případ, že by došlo k úrazu nebo jiné nehodě.

 

Před zahájením zkoušky uchazeč potvrdí svým podpisem, že byl seznámen s pravidly BOZP a PO.

 

8.      Zkouška probíhá ve zkušební místnosti i v terénu, kdy jsou prověřována předepsaná kritéria podle jednotlivých bodů kvalifikace.

 

Místo konání zkoušky je stanoveno pro jednotlivé části zkoušky – písemnou, ústní a praktickou. Praktická zkouška probíhá v reálném nebo simulovaném prostředí dle konkrétního zadání ze strany autorizované osoby.

3.2            Výsledné hodnocení

 

Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé způsobilosti. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny způsobilosti, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl.

 

Za výsledné hodnocení zkoušky zodpovídá autorizovaná osoba nebo autorizovaný zástupce.

Autorizovaná osoba (autorizovaný zástupce) je povinna vyplnit záznam o průběhu a výsledku zkoušky a protokol o zkoušce.

3.3            Složení zkušební komise

1.      Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby. V případě ověřování jazykových kompetencí (viz výše), pokud autorizovaná osoba nemá kvalifikaci v příslušném cizím jazyce na úrovni magisterského studia (doloží diplom) nebo v daném jazyce nezískala a nedoložila certifikát úrovně minimálně C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, musí být při zkoušce přítomna také další osoba, která tyto kvalifikační požadavky splňuje.

 

Autorizovaná osoba nebo autorizovaný zástupce právnické osoby může zkoušet jazykovou část v tom případě, že disponuje certifikátem v příslušném cizím jazyce na úrovni magisterského studia nebo vlastní jiný certifikát alespoň na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud tuto kvalifikaci nemá, přizve ke zkoušení osobu s uvedenou kvalifikací pro příslušný cizí jazyk. Tato osoba uchazeče sama nehodnotí, pouze navrhuje a poskytuje autorizované osobě podklad pro hodnocení, tlumočí a komunikuje tak, aby autorizovaná osoba sama získala přehled o tom, zda uchazeč uvedené kompetence splňuje.  

 

  1. Pro posouzení některých kritérií si autorizovaná osoba může přizvat jako odborníka dalšího přísedícího, např. zdravotníka.

 

Lze doporučit pro ověření některých specifických kritérií, jako je například poskytnutí laické první pomoci, přizvat k ověření lékaře nebo kvalifikovaného zdravotníka (záchranáře apod.). V tom případě se postupuje obdobně, jak je uvedeno výše. Tato osoba samostatně uvedené kriterium nehodnotí, poskytuje pouze autorizované osobě odbornou poradenskou pomoc při hodnocení splnění tohoto kritéria.

 

Přizvaný odborník při zkoušce uchazeče nehodnotí, pouze doporučí své odborné stanovisko autorizované osobě/autorizovanému zástupci.

3.4            Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby

 

Požadavky na odbornou způsobilost jsou velmi důležitou částí hodnoticího standardu a jedním z klíčových údajů  procesu řízení o udělení autorizace; nejsou sice předmětem těchto metodických doporučení ke zkouškám, ale vzhledem k jejich důležitosti je nutno je zde uvést.

 

Autorizovaná osoba musí splňovat tyto požadavky: vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let praxe jako průvodce, alespoň 5 let praxe jako lektor v oblasti vzdělávání průvodců           a prokáže odbornou kvalifikaci pro práci průvodce cestovního ruchu.

Další požadavky :

-          Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

-           Autorizovaná osoba musí mít základní dovednosti práce s počítačem a s internetem (stačí doložit čestným prohlášením).

-          Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestným prohlášením).


        Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

MMR jako autorizující orgán udělí autorizaci na základě řádně doložené žádosti a za předpokladu splnění výše uvedených požadavků na odbornou způsobilost autorizované osoby.

3.5            Požadavky na materiálně technické zázemí

1. – topografické mapy, odborná literatura, slovník
          – technické pomůcky – mikrofon, PC apod.

 

Autorizovaná osoba sdělí uchazeči předem, jaké pomůcky jsou povolené, které budou k dispozici na místě a které si může přinést.

Pokud bude využívána technika, autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce seznámí uchazeče před vlastní zkouškou s její obsluhou a funkčností.

 

V písemném sdělení autorizovaná osoba uvede přehled pomůcek, které může uchazeč při zkoušce použít.

 

2.  K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o udělení autorizace smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

            Doklady o materiálně-technickém zabezpečení průběhu zkoušky předkládá žadatel autorizujícímu orgánu v rámci žádosti o udělení autorizace.

 

Za účelem zabezpečení řádného průběhu zkoušky zajistí autorizovaná osoba veškeré potřebné materiálně-technické zázemí.

3.6            Výše úhrady za zkoušku

Výše úhrady za zkoušku je v rozmezí 2 100 až 5 400 Kč bez DPH; v případě, že uchazeč neskládá jazykové kompetence, je rozmezí 1 500 až 4 000 Kč bez DPH. Za druhou   a další zkoušku týkající se jazykové způsobilosti v cizím jazyce lze navýšit cenu o 600 až 1 400 Kč. Konkrétní výši úhrady za zkoušku uvádějí jednotlivé autorizované osoby.

 

Kalkulace ceny se odvíjí od nákladů na zkoušku a je v pravomoci autorizované osoby stanovit její výši. Cenu za zkoušku sdělí uchazeči předem písemně, doporučujeme sdělit i podmínky odstoupení od zkoušky, způsob platby apod.

 

Cenu zkoušky a způsob úhrady stanoví autorizovaná osoba.

3.7            Doba přípravy na zkoušku

Celková délka přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 1 hodina.

 

Uchazeč se může připravovat na jednotlivé části zkoušky v souladu s průběhem zkoušky tak, že celková doba přípravy nepřesáhne uvedený časový limit. Doporučujeme, aby autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce čas přípravy pro uchazeče přesně naplánoval s ohledem na průběh zkoušky, počet uchazečů, časové dispozice apod. S takto připraveným harmonogramem autorizovaná osoba/zástupce uchazeče předem seznámí.

 

Autorizovaná osoba předem naplánuje dobu přípravy uchazeče na jednotlivé části zkoušky.

3.8            Délka zkoušky

Celková délka trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a přípravu) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). V případě zařazení cizího jazyka se zkouška navyšuje o 3 hodiny pro každý ověřovaný cizí jazyk. Zkouška může být podle zadaných úkolů rozložena do více dnů.

 

Autorizovaná osoba může celkovou dobu konání zkoušky rozdělit na jednotlivé dílčí zkoušky, avšak celková doba zkoušení nesmí přesáhnout uvedený časový limit.

 

 

 

4.  Přehled činností autorizované osoby a uchazeče před konáním    

     zkoušky

 

Autorizovaná osoba

A) postupuje v souladu s vyhláškou č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Připraví na základě žádosti uchazeče v souladu s § 5 vyhlášky č. 208/2007 Sb., pozvánku ke zkoušce, ve které bude m j. uvedeno:

 

  1. jaké doklady musí uchazeč u zkoušky předložit (doklad totožnosti, maturitní vysvědčení);
  2. datum, místo a čas konání jednotlivých zkoušek – písemná, praktická, ústní;
  3. požadavek na vypracování písemné práce, včetně termínu odevzdání;
  4. požadavek na oznámení cizího jazyka pro ověření jazykových kompetencí včetně termínu oznámení;
  5. požadavek na doložení ověřené úrovně cizího jazyka v případě, že uchazeč již konat jazykové kompetence nemusí;
  6. pomůcky, které si může nebo má ke zkoušce přinést;
  7. cenu za zkoušku a platební podmínky.

B) po obdržení písemné práce tuto práci posoudí;

C) smluvně zajistí přizvané osoby potřebné pro průběh zkoušky;

D) zabezpečí potřebné materiálně technické zázemí pro konání zkoušky a nezbytné tiskopisy a dokumenty v souladu s vyhláškou č. 208/2007 Sb.

 

 

 

Uchazeč:

 

Vypracuje a odevzdá dva týdny před konáním zkoušky zadanou písemnou práci.

V případě, že nemá dosud složenou žádnou zkoušku ověřující požadovanou úroveň jazykových znalostí, musí jazykové kompetence odpovídající danému standardu složit            a v tom případě sdělí autorizované osobě dva týdny předem, v jakém cizím jazyce bude zkoušku konat. V případě, že již v minulosti jazykovou zkoušku absolvoval, doloží úředně ověřenou kopii certifikátu dokládající požadovanou jazykovou úroveň. Požadovaný doklad doručí nejpozději 2 týdnu před konáním zkoušky.

 

 

5.  Doporučení pro organizaci a obsah zkoušky

 

Následující výklad a doporučení jsou jednou z možností jak přistoupit ke konání zkoušek. Při aplikaci nutno vzít též v úvahu, že jde o některé z možných variant a že předložené vzory zadání jsou pouze vzory dílčími, které nutno obměňovat a rozšiřovat pro účely každého kola zkoušek podle potřeb a zkušeností příslušných autorizovaných osob.

 

Autorizovaná osoba rozdělí Kritéria hodnoticího standardu podle způsobu ověřování na část písemnou, praktickou a ústní. Kritéria konkretizuje do zkušebních otázek tak, aby byly průkazně prověřeny veškeré kompetence a jejich subkritéria. Autorizovaná osoba stanoví, za jakých podmínek bude považováno dílčí kritérium za splněné. Doporučuje se zachovat uvedenou časovou posloupnost částí zkoušky: písemná, praktická, ústní. Uchazeč musí uspět ve všech částech zkoušky.

 

Poměr rozdělení kompetencí ověřovaných jednotlivými částmi zkoušky (písemná, ústní, praktická) závisí na autorizované osobě.

 

Délka trvání zkoušky (jejích všech tří částí dohromady) se pohybuje v rozpětí 5 až  6 hodin (do tohoto času se nezapočítává jednohodinová příprava na ústní nebo kombinovanou zkoušku). Jednou hodinou se rozumí šedesátiminutová jednotka. Trvání zkoušky se navyšuje o 3 hodiny za každý jazyk, pokud uchazeč skládá též zkoušku cizího jazyka (cizích jazyků).

 

 

5.1 Písemná část zkoušky

 

5.1.1 Organizace

 

Ověření některých kompetencí může autorizovaná osoba provést formou písemného testu. Splnění testu je předpokladem postupu k dalším částem zkoušky DK. Forma, obsahová náplň testu a hodnoticí kritéria jsou v kompetenci autorizované osoby.

 

Písemná zkouška se koná v místnosti organizátora zkoušek - tedy autorizované osoby zpravidla frontálně formou písemného testu, který může být tvořen buď otázkami doplňovanými tvůrčím způsobem anebo zaškrtáváním předem připravených odpovědí. Délka trvání tohoto testu se může pohybovat mezi dvěma až třemi hodinami podle způsobu zadání otázek a podle jejich počtu. Nicméně rozdělení otázek mezi písemnou a ústní formu lze doporučit vyváženým způsobem.

 

Test je vypracováván na ověřených formulářích autorizované osoby průkazným          a trvanlivým způsobem.

 

5.1.2  Příklad písemného testu a pracovního listu

 

Test

 

Příklad testu s uzavřenými úlohami /uchazeč volí jednu, dvě, tři nebo žádnou odpověď z nabízených možností/:

 

1/ Do období 4500 – 2500 př. n. l. se datuje na našem území

a)      starší doba kamenná (paleolit)

b)      mladší doba kamenná (neolit)

c)      starší doba železná 

 

2/ První biskupství na našem území bylo zřízeno roku 973 v

a)      Olomouci

b)      Brně

c)      Praze

 

3/ Prvním korunovaným českým králem byl

a)      Vratislav II.

b)      Vladislav II.

c)      Soběslav II.

 

4/ Vpád Tatarů na Slovensko a Moravu byl v roce

a)      1141

b)      1241

c)      1341

 

5/ Český král Václav III. byl zavražděn

a)      ve Staré Boleslavi

b)      v Praze

c)      v Olomouci

 

6/ Karel IV. zemřel v roce

a)      1358

b)      1368

c)      1378

 

7/ První pražská defenestrace se uskutečnila v době

a)      hladomoru za Václava II.

b)      husitských válek

c)      třicetileté války

 

 

8/ Marie Terezie vládla v letech

a)      1640 – 1680

b)      1840 – 1880

c)      1740 - 1780 

 

9/ Prvním předsedou československé vlády v roce 1918 byl

a)      T. G. Masaryk

b)      E. Beneš

c)      K. Kramář

 

10/ Pomník sv. Václava na Václavském náměstí v Praze vytvořil

a)      Ladislav Šaloun

b)      František Bílek

c)      Josef Václav Myslbek

 

11/ Stavitel Kilián Ignác Diezenhofer tvořil ve slohu

a)      renesančním

b)      gotickém

c)      barokním

 

12/ Maloskalsko je součástí

a)      Slovácka

b)      Moravského krasu

c)      Českého ráje

 

13/ Významná bitva napoleonských válek se na našem území odehrála u

a)      Hradce Králové

b)      Slavkova

c)      Chlumce

 

14/  Dvě nejdůležitější indiánské kultury Mezoameriky byly

a)      mayská a incká

b)      mayská a aztécká

c)      incká a aztécká

 

15/ Které tvrzení je chybné?

a)      Galerie Prado se nachází v Madridu

b)      Galerie Ufizzi se nachází v Římě

c)      Galerie Louvre se nachází  v Paříži

 

16/ Lomený oblouk je významným rysem

a)      románského slohu

b)      gotického slohu

c)      renesančního slohu

 

17/  Palladium země české nalezneme v kostele

a)      ve Staré Boleslavi

b)      v Kolíně

c)      v Hostýně

 

18/  Nobelovu cenu obdrželi

a)      Čapek a Purkyně

b)      Mendel a Hrubín

c)      Heyrovský a Seifert

 

19/ Nejstarší most na našem území je v

a)      Praze

b)      Písku

c)      Českém Krumlově

 

20/ Hlavní evropské rozvodí překonává

a)      Baťův kanál

b)      Rožmberská stoka

c)      Vchynicko-tetovský kanál

 

21/ Rozloha České republiky je

a)      78 864 km2

b)      49 035 km2

c)      88 940 km2

 

22/ Česká republika včetně hl. m. Prahy se administrativně dělí  na

a)      12 krajů

b)      13 krajů

c)      14 krajů

 

23/ Hrubý domácí produkt (HDP) České republiky na jednoho obyvatele je

a)      80 440 USD

b)      20 670 USD

c)      4 820 USD

 

24/ Kolik % pracujících je v ČR zaměstnáno v zemědělství?

a)      41

b)      56

c)      3

 

25/ Památkou zapsanou na seznam světového kulturního a přírodního dědictví není

a)      Český Krumlov

b)      Holašovice

c)      Třebíč

 

 

26/ Moravští Židé patřili ve středověku ke kultuře

a)      aškenádské

b)      sefardské

c)      lubavické

 

27/ Čapkovu hru Věc Makropulos zhudebnil jako operu

a)      Antonín Dvořák

b)      Bohuslav Foerster

c)      Leoš Janáček

28/ Slavnou brněnskou vilu Tugendhadt projektoval architekt

a)      Mies van der Rohe

b)      Frank Gehry

c)      Antonio Gaudí

 

29/ Věstonická Venuše objevená na nalezišti mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem pochází z období

a)      paleolitu

b)      neolitu

c)      eneolitu

 

30/ Frgále jsou krajovou specialitou

a)      Chodska

b)      Valašska

c)      Pardubicka

 

31/ Hudební skladatel Antonín Dvořák se narodil v

a)      Litomyšli

b)      Vysoké

c)      Nelahozevsi

 

32/ Nejvyšší horou Hrubého Jeseníku je

a)      Králický Sněžník

b)      Praděd

c)      Šerák

 

33/ Mont-Saint-Michel leží v

a)      Lombardii

b)      Asturii

c)      Normandii

 

34/ Základní pilíře udržitelného cestovního ruchu jsou

a)      ekologický, sociální, ekonomický

b)      ekologický, regionální, ekonomický

c)      ekologický, politický, biologický

 

35/ Teplota 86° Farenheita odpovídá

a)      20 °C

b)      30 °C

c)      40 °C

 

36/ Přírodní faktory turistického potenciálu regionu tvoří také

a)      kulturně-historické památky

b)      pravidelné a nepravidelné sportovní akce

c)      flóra a fauna

 

37/ Subtropické podnební pásmo pokrývají

a)      deštné lesy a savany

b)      lesy a polopouště

c)      pouště

 

38/ Kolik časových pásem má Evropa včetně evropské části Ruska?

a)      2

b)      3

c)      4

 

39/ Kolik senátorů tvoří Senát Parlamentu ČR?

a)      80

b)      81

c)      82

 

40/ Jak dlouhé je funkční období prezidenta ČR?

a)      5 let

b)      6 let

c)      7 let

 

41/ Kolik % obyvatel ČR je nad 60 let?

a)      7,8

b)      22,2

c)      30,5

 

42/ Který český vědec je spojen s vynálezem měkkých kontaktních čoček?

a)      Jaroslav Heyrovský

b)      Jan Jánský

c)      Otto Wichterle

 

43/ Kolik je v ČR sazba daně z příjmu fyzických osob?

a)      15 %

b)      25 %

c)      5 %

 

44/ Česká republika je členem NATO od roku

a)      1989

b)      1999

c)      2009

 

45/ Kolik let je v ČR povinná školní docházka?

a)      8

b)      9

c)      10

 

46/ Kolik je v současnosti v ČR životní minimum pro jednotlivce?

a)      2 600 Kč

b)      2 880 Kč

c)      3 126 Kč

 

47/ Průměrná délka života mužů v ČR je

a)      74,3 let

b)      80,3 let

c)      63,7 let

48/ K výrobě piva se používá následující obilovina

a)      oves

b)      ječmen

c)      žito

 

49/ Kde sídlí Evropský parlament?

a)      v Bruselu

b)      v Haagu

c)      v Štrasburku

 

50/ Jak se jmenuje současný předseda Evropské komise?

a)      Herman Van Rompuy

b)      Jerzy Buzek

c)      José Manuel Barroso

 

51/ Členskou zemí Evropské unie není

a)      Rumunsko

b)      Chorvatsko

c)      Srbsko

 

52/ Průvodce cestovního ruchu, který je občan ČR, musí před prvním poskytnutím průvodcovských služeb v Rakousku

a)      požádat o uznání kvalifikace

b)      požádat o pracovní povolení

c)      podat ohlášení

 

53/ Horský průvodce je v ČR živnost

a)      ohlašovací vázaná

b)      ohlašovací volná

c)      koncesovaná

 

54/ FEG je zkratka

a)      Francouzského spolku průvodců-tlumočníků

b)      Federace ekologických průvodců

c)      Federace evropských asociací turistických průvodců

 

55/ Světová federace asociací turistických průvodců (WFTGA) vznikla v roce

a)      1975

b)      1985

c)      1995

 

56/ Do dnešního dne bylo v ČR zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO

a)      12 míst

b)      14 míst

c)      16 míst

 

57/ Masopustní průvody se konají

a)      40 dní po velikonocích

b)      40 dní před velikonocemi

c)      40 dní po vánocích

 

58/ Součástí problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není

a)      hygiena práce

b)      prevence rizik

c)      ochranné pracovní prostředky

 

59/ Rezervační systém pro prodej letenek je

a)      Leonardo

b)      Galileo

c)      Amadeus

 

60/ Co je voucher?

a)      dopravní cenina

b)      pojistka

c)      poukaz

 

61/ Fyzická osoba, která řídí a kontroluje itinerář v zastoupení cestovní kanceláře (touroperátora), zajišťuje, aby se splnil program, jak je popsán v katalogu cestovní kanceláře (touroperátora) a prodán cestujícímu, a poskytuje praktické místní informace, je

a)      průvodce cestovního ruchu

b)      vedoucí zájezdu

c)      místní zástupce

 

62/ Jednotlivé kategorie průvodců vymezuje mezinárodní technická norma

a)      EN 15565

b)      ISO 9001:2001

c)      EN 13809

 

63/ První zahraniční zájezd turistů v Evropě v roce 1855 organizovala cestovní kancelář

a)      Thomas Cook

b)      American Express

c)      Carlson Wagonlit

 

64/ Která z následujících všeobecných podmínek není vyžadována k provozování živnosti průvodce cestovního ruchu

a)      dosažení věku 18 let

b)      prokázání, že žadatel nemá daňové nedoplatky

c)      odborná způsobilost

 

65/ Pravidla a požadavky na chování průvodce cestovního ruchu vymezuje

a)      živnostenský zákon

b)      etický kodex

c)      zákon o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu

 

66/ Způsob, jakým využíváme prostor při komunikaci,  označujeme  pojmem

a)      proxemika

b)      kinezika

c)      chirologie

 

 

67/ Základní typy temperamentu jsou

a)      cholerik

b)      flegmatik

c)      coeliak

 

68/ Které vlastnosti převažují u melancholika?

a)      cit, plachost, pesimismus

b)      klid, rovnováha, trpělivost

c)      prudkost, výbušnost, netrpělivost

 

69/ Jednotný vnitřní trh Evropské unie je založen na

a)      volném pohybu zboží

b)      volném pohybu osob

c)      volném pohybu služeb

 

70/ Občanům EU je poskytována nutná zdravotní péče v jiné členské zemi za obdobných podmínek jako domácím pacientům na základě předložení

a)      občanského průkazu

b)      pojistky pro krytí léčebných výloh

c)      Evropského průkazu zdravotního pojištění   

 

71/ Činnost průvodce cestovního ruchu není regulována v

a)      Lotyšsku

b)      Švédsku

c)      Polsku

 

72/ Osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti vydává českým průvodcům, kteří hodlají vykonávat průvodcovskou činnost v jiném členském státě EU

a)      Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

b)      Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

c)      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

73/ Pro získání důvěry klienta dbáme na

a)      bezvadný osobní vzhled

b)      upřímnost a otevřenost

c)      dodržování slibů

 

74/ V ČR působí následující profesní sdružení průvodců cestovního ruchu

a)      Svaz pražských průvodců

b)      Asociace průvodců ČR

c)      Spolek průvodců Moravy

 

75/ Mezinárodní asociace tourmanagerů (IATM) má sídlo v

a)      Paříži

b)      Bruselu

c)      Londýně

 

 

 

 

76/ Termínem RE-BOOKING označujeme

a)      změnu termínu nebo obsahu rezervace

b)      zrušení rezervace

c)      potvrzení rezervace

 

77/ UNWTO je zkratka označující

a)      Světovou organizaci cestovního ruchu OSN

b)      Světovou obchodní organizaci

c)      Světovou radu pro cestování a cestovní ruch

 

78/ Průvodce cestovního ruchu smí nabízet a prodávat zájezdy vlastním jménem, pokud smí současně provozovat

a)      cestovní agenturu

b)      cestovní kancelář

c)      turistické informační centrum

 

79/ Brasserie je

a)      ubytovací zařízení bez stravovacích služeb

b)      stravovací zařízení na lodi

c)      druh restaurace

 

80/ Jednotná klasifikace hotelů v ČR se dělí do

a)      3 kategorií

b)      5 kategorií

c)      7 kategorií

 

81/ V jakém pořadí se podává studený předkrm?

a)      před polévkou

b)      po polévce

c)      po teplém předkrmu

 

82/ V jakém podnebním pásmu leží Česká republika?

a)      subtropickém

b)      mírném

c)      polárním

 

83/ Kolik Národních parků má ČR?

a)      2

b)      3

c)      4

 

84/ Která z následujících zemí má podmínky pro rozvoj vysokohorské turistiky?

a)      Keňa

b)      Belize

c)      Bělorusko

 

85/ Zlínský kraj má potenciál pro rozvoj

a)      velkoměstské turistiky

b)      lázeňské turistiky

c)      vysokohorské turistiky

86/ Mezinárodní letiště má

a)      Karlovarský kraj

b)      Pardubický kraj

c)      Liberecký kraj

 

87/ Destinační management je

a)      podnikový management v lázeňských destinacích

b)      soubor technik, nástrojů a opatření používaných při koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci v dané destinaci

c)      management letecké destinace

 

88/ Budhistický chrám Borobudur zapsaný na seznam UNESCO leží v

a)      Malajsii

b)      Barmě

c)      Indonésii

 

89/ Zkratkou AETR označujeme

a)      Evropskou dohodu o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě

b)      Evropskou dohodu o právech cestujících

c)      Evropskou dohodu o volném pohybu služeb

 

90/ Jan Ámos Komenský byl představitelem

a)      Československé církve husitské

b)      Jednoty bratrské

c)      adamitů

 

91/ Hudební festival Pražské jaro každoročně začíná

a)      1. května

b)      9. května

c)      12. května

 

92/ Skanzen lidové architektury nalezneme v

a)      Přerově nad Labem

b)      Ústí nad Orlicí

c)      Rožnově pod Radhoštěm

 

93/ Návštěvu historického podzemí můžeme turistovi doporučit v

a)      Benešově

b)      Františkových Lázních

c)      Znojmě

 

94/ Muzeum Ghetta je součástí

a)      Židovského muzea v Praze

b)      Památníku Terezín

c)      židovské čtvrti v Třebíči

 

95/ Působení cyrilometodějské misie na našem území připomíná poutní místo

a)      Svatá Hora

b)      Svatý Kopeček

c)      Velehrad

 

96/ Konrad Henlein založil v roce 1933

a)      Sudetoněmeckou vlasteneckou frontu

b)      Jednotnou lidovou frontu

c)      Autonomní německou frontu

 

97/ Zámek Jaroměřice nad Rokytnou byl postaven ve slohu

a)      gotickém

b)      renesančním

c)      barokním

 

98/ Kroměřížský zámek sloužil jako letní rezidence biskupů

a)      vratislavských

b)      olomouckých

c)      brněnských

 

99/ Prezident T. G. Masaryk žil v létech

a)      1886 – 1948

b)      1872 – 1939

c)      1850 – 1937

 

100/ První pomoc při mdlobách v terénu spočívá ve

a)      zdvižení dolních končetin při poloze postiženého vleže na zádech

b)      podávání dostatečného množství tekutin

c)      transportování pacienta  vleže k lékaři

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní list

 

Příklad pracovního listu - Znalost historie a dějin kultury v ČR ve vztahu k cestovnímu ruchu

Poznejte na obrázku památky a zařaďte je do historického období (století, stavební styl)

 

Cesky Krumlov – Historic Center  1. ...............................................................................................

Holasovice  2. ..................................................................................................

 

Kutna Hora – Historic Center with St.Barbora’s Church and Church of Our Lady in Sedlec  3. ..................................................................................................

Lednicko – Valticky Complex  4. ...................................................................................................

Telc – Historic Center  5. ..............................................................................................

5.1.3 Hodnocení

 

Autorizovaná osoba posuzuje vyhodnocením písemného testu splnění všech předepsaných kritérií podle jednotlivých bodů kvalifikace ze strany zkoušeného. Dbá na to, aby zkoušený splnil všechna kritéria popsaná ve výše uvedených kompetencích.

 

Do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky vyznačí autorizovaná osoba u každého bodu kvalifikace, zda uchazeč splnil, nebo nesplnil daná kritéria. Pokud uchazeč splnil všechna kritéria hodnocených kompetencí, je hodnocena tato část zkoušky pozitivně hodnocením „vyhověl“, pokud nesplnil, zkoušku končí neúspěšně – hodnocením „nevyhověl“ a uchazeč nemůže již pokračovat v eventuálních dalších částech zkoušky.

 

 

5.2 Praktická část zkoušky

 

5.2.1  Organizace

 

Součástí zkoušky DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu je prokázání praktických dovedností při průvodcovském vystoupení a tím splnění níže uvedených kompetencí uchazeče v praxi. Nedílnou součástí praktické zkoušky je rovněž vypracování      a předložení buď písemné práce s reálným cílem korespondující s praktickou zkouškou, která je obhajována v terénu, nebo kombinované písemné práce a praktické práce s virtuálním cílem, která je pak obhajována v rámci ústní zkoušky.

 

Praktická zkouška probíhá přímo v terénu formou průvodcovského vystoupení, jež zahrnuje určitý úsek připravené trasy či některé rozsáhlé toponymum (pamětihodnost na trase). Autorizovaná osoba připraví vhodnou průvodcovskou trasu, uvede příslušnou cílovou skupinu klientů, jíž je výklad určen, a seznámí předem uchazeče s jejich úkolem průvodcovsky připravit určitý úsek trasy nebo toponymum tak, aby si uchazeči mohli včas udělat topografickou, psychologickou i chronologickou přípravu.

 

Během průvodcovské trasy vystupují jednotliví uchazeči v prvé řadě jako průvodci, přičemž ostatní uchazeči jim simulují skupinu. Po ukončení vystoupení jednoho uchazeče nastupuje na jeho místo se svým výkladem  další uchazeč a předchozí se zařadí mezi ostatní, kteří simulují skupinu. Tak pokračuje organizace výkladu po celé trase, až se vystřídají všichni uchazeči zařazení ke zkoušce do příslušného dne. Autorizovaná osoba po celou dobu působí jako citlivý moderátor a navozuje i určité nepředvídané situace, které mohou během výkladu v terénu nastat. Úkolem autorizované osoby je pečlivě pozorovat a hodnotit práci jednotlivých uchazečů a plnění jednotlivých kritérií tak, jak je uvedeno v národní soustavě kvalifikací pro DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu. Doporučená délka jednoho průvodcovského vystoupení se pohybuje od 30 do 60 minut čistého času. Uchazeč musí splnit všechny kompetence ve smyslu jednotlivých dílčích kritérií hodnocení – tedy předepsaná kritéria pro praktickou část zkoušky podle jednotlivých bodů kvalifikace.

 

5.2.2 Kompetence

 

Při této zkoušce jsou ověřovány zejména následující kompetence průvodce:

 

Příprava výkladu a nabídky průvodcovských služeb

·         získávat, třídit a využívat informace pro přípravu výkladu s ohledem na posluchače a jejich zájmy;

·         pracovat s literaturou, internetem, mapami – využívat informační zdroje;

·         dbát na pečlivost přípravy;

·         připravit výklad na dané téma pro určitou skupinu účastníků (poutavě, správně, objektivně atd.);

·         zpracovat přípravu na zájezd nebo naplánovat trasu;

·         připravit individuální nabídku průvodcovských služeb.

 

Vedení skupiny

·         reprezentovat oblast – místo, město, region, zemi;

·         prokázat znalost zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP)

      a jejich dodržování;

·         zajišťovat bezpečnost klientů (při pohybu ve městě, na horách, v dopravních prostředcích, v ubytovacím zařízení apod.);

·         uplatňovat techniku průvodcovské činnosti (postoj k památce, skupině, práce s početnou skupinou);

·         řídit časový plán, dodržovat časový harmonogram;

·         vyhodnotit riskantní a nebezpečné situace a přijmout opatření;

·         zvládat obvyklé i neobvyklé stresové situace, prokázat zásady krizové komunikace;

·         udržovat neutrální přístup a zdvořilost;

·         zvládat dynamiku skupiny, vyvolat pocit jistoty u klientů (ochrana proti kriminalitě, podvodům apod.);

·         orientovat se v terénu;

·         poskytnout laickou první pomoc. (Splnění možno nahradit předložením osvědčení o kurzu první pomoci či doložením vzdělání v oblasti zdravotnické profese.)

 

Provádění výkladu

·         používat mateřský i cizí jazyk, zvládat základy rétoriky;

·         provádět skupiny nebo jednotlivé návštěvníky po přírodních a kulturních památkách;

·         představit návštěvníkům kulturní a přírodní dědictví a životní prostředí;

·         informovat návštěvníky o významných aspektech života v dané lokalitě;

·         využívat technické prostředky v práci průvodce;

·         používat vhodný a kultivovaný styl řeči a slovní zásobu;

·         zaujmout správný postoj vůči skupině klientů a dodržet jej, případně reagovat pružně na situaci, pohotově se rozhodovat;

·         uplatňovat schopnost pracovat samostatně a nezávisle, improvizovat.

 

Zohlednění osob se speciálními potřebami v práci průvodce

·         identifikovat zvláštní potřeby klientů;

·         připravit plán vhodný pro všechny nebo se zohledněním individuálních potřeb;

·         přizpůsobit trasu možnostem klientů podle jejich omezení;

·         přizpůsobit trasu s ohledem na bezpečnost dětí;

·         navrhnout animační programy v rámci prohlídky.

 

 

 

Uplatnění právních a ekonomických aspektů při výkonu práce průvodce

·         charakterizovat ekonomické aspekty a trendy v cestovním ruchu v rámci výkladu klientům.

 

Prokázání znalostí techniky služeb cestovního ruchu

·         zajistit asistenční, stravovací, ubytovací a dopravní služby;

·         řešit pojistné a mimořádné události v cestovním ruchu, prokázat znalost pojištění a asistenčních služeb;

·         poskytnout informační služby, orientovat se v informačních a rezervačních systémech;

·         spolupracovat s informačními centry, tuzemskými a zahraničními partnery.

 

Uplatnění profesního jednání a komunikace

·         charakterizovat profesi průvodce a jeho pozici v cestovním ruchu;

·         dbát na vzhled, kultivovaný projev a dobrou fyzickou kondici;

·         předvést kultivovaný hlasový projev – přednes, výslovnost a technika dýchání;

·         uplatňovat vizuální kontakt a nonverbální komunikace;

·         zvládat nepříjemné účastníky a jejich dotazy;

·         projevovat schopnost jednání práce s lidmi a práce v týmu;

·         porozumět problému a vyřešit ho, přizpůsobit se konkrétní situaci;

·         vnímat místní souvislosti nebo souvislosti závislé na specifiku klienta a jednat podle toho;

·         předcházet problémům a konkrétním situacím;

·         chovat se zodpovědně, rozvážně a vyrovnaně;

·         projevovat vstřícnost, ochotu, úctu k lidem;

·         mít přiměřené sebevědomí, schopnost sebeovládání a sebekázeň.

 

 

5.2.3 Zadání praktické části zkoušky

 

Volba průvodcovského terénu – místo výkladu průvodce

Velmi důležitou součástí zadání praktické části zkoušky je volba průvodcovského terénu, kterou provádí autorizovaná osoba pro zkoušky DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu (dále jen autorizovaná osoba). Autorizovaná osoba zvolí průvodcovský terén podle možností, které nabízí lokalita, ve které bude praktická část zkoušky probíhat.

Konkrétní příklady volby terénu pro výkon praktické části zkoušky

·         průvodcovský výklad ve městě nebo obci (např. prohlídka historického jádra Kutné Hory, Českého Krumlova, vybrané části hl. města Prahy);

·         průvodcovský výklad v památkovém objektu (např. prohlídka chrámu           sv. Barbory v Kutné Hoře);

·         průvodcovský výklad po trase mezi městy, obcemi nebo objekty                (např. průvodcovský výklad po trase Praha – Kutná Hora);

·         průvodcovský výklad o přírodním bohatství dané lokality (např. prohlídka Prachovských skal).

 

Způsob a místo výkladu průvodce
Podle počtu účastníků a podle zvoleného terénu (místa výkladu) určí autorizovaná osoba způsob výkladu průvodce.

 

Konkrétní příklady

·         pěší procházka (výklad bez mikrofonu) pro skupinu;

·         pěší procházka (výklad bez mikrofonu) pro individuální turisty;

·         výklad v dopravním prostředku s mikrofonem (autobus, minibus);

·         výklad v dopravním prostředku bez mikrofonu (osobní automobil);

·         výklad v méně obvyklém dopravním prostředku (např. při jízdě v historické tramvaji, při plavbě lodí);

·         způsob výkladu průvodce v neobvyklých podmínkách (např. jízda na kole, kolečkových bruslích atp.).

Volba způsobu a místa (terénu) výkladu průvodce závisí na místě, ve kterém se zkouška dílčí kvalifikace koná a na počtu účastníků zkoušky.

 

Konkrétní příklad zadání praktické části zkoušky

Proveďte průvodcovský výklad skupině 4 osob v rámci pěší prohlídky historického jádra Kutné Hory. Zahájení prohlídky na parkovišti v Kutné Hoře po „vystoupení“ minibusu.

 

 

5.2.4 Vlastní průběh praktické části zkoušky

 

Průvodce bude podávat odborný výklad „turistické skupině“ složené z ostatních účastníků zkoušky. Bude-li jen jedna zkoušená osoba, předvede průvodcovský výklad pro „individuálního turistu“ – autorizovanou osobu.

 

            Po uplynutí cca 30 minut průvodcovského výkladu předá zkoušená osoba slovo další zkoušené osobě, která bude v průvodcovském výkladu plynule pokračovat (to znamená tak dlouho, dokud se všichni účastníci zkoušky nevystřídají). Vzhledem k časové náročnosti zkoušky je možné, aby nejvyšší počet účastníků jedné skupiny byl cca 6 osob.

 

5.2.5 Hodnocení

 

Autorizovaná osoba nebo autorizovaný zástupce právnické osoby pro zkoušky DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu nadále jen autorizovaná osoba) posuzuje naplnění všech kompetencí uvedených v úvodu ze strany zkoušeného. Přitom využívá metody pozorování, experimentu (vytváření simulovaných situací formou dodatečných dotazů či navozování situací, které inscenují některé mimořádné události během průvodcovského vystoupení), dále využívá metody analýzy a syntézy při posuzování příslušných kompetencí. Dbá na to, aby zkoušený plnil všechna kritéria popsaná ve výše uvedených kompetencích.

 

Do hodnoticího archu vyznačí autorizovaná osoba u každé kompetence, zda uchazeč splnil nebo nesplnil daná kritéria. Pokud uchazeč splnil všechna kritéria hodnocených kompetencí, je hodnocena tato část zkoušky pozitivně, pokud nesplnil, zkoušku končí neúspěšně a uchazeč nemůže již pokračovat v eventuálních dalších částech zkoušky.

 

 

 

5.3 Ústní část zkoušky

 

5.3.1 Organizace

V ústní části zkoušky uchazeč prakticky prokazuje komunikační dovednosti a profesní jednání. V této části zkoušky se ověřují některé kompetence DK a je rovněž prezentována písemná práce uchazeče.

Ústní zkoušku je vhodné zařadit jako poslední součást zkoušky ověřující dílčí kvalifikaci 65-021-N Průvodce cestovního ruchu. Uchazeč musí být seznámen s předpisy BOZP a PO, o čemž podepíše prohlášení, jakož i lze doporučit prohlášení o způsobilosti ke konání zkoušky, pokud se týká zdravotního stavu uchazeče.

 

Ve zkušební místnosti musí být k dispozici prezentační technika – datový projektor, videorekordér, flipchart a další, dále pak  mikrofon a počítače s připojením na internet. Stran dalšího vybavení musí být k dispozici mapy, plány měst, obrazové publikace a další pomůcky potřebné v návaznosti na zadané otázky k prokázání odborné způsobilosti.

 

Autorizovaná osoba připraví sady otázek minimálně v počtu uchazečů.

5.3.2 Návrhy tematických okruhů a příklady zkušebních otázek

Výběr zkušebních okruhů vychází z rozdělení Kritérií hodnoticího standardu podle způsobu ověřování. Základní okruhy odpovídají členění standardu DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu:

 

Historie a dějiny kultury ČR a světa ve vztahu k cestovnímu ruchu

Příklad ústního ověření – Prokázat základní znalosti o archeologických a historických zajímavostech na území ČR

a)      Vyjmenujte archeologické nálezy z období neolitu na území Čech a Moravy

b)      Uveďte nejvýznamnější střediska keltského osídlení ve středních Čechách

c)      Uveďte alespoň dvě muzea na našem území shromažďující archeologické sbírky

d)      Vyjmenujte a popište památky UNESCO na našem území připomínající renesanční dobu

 

 

Znalosti zeměpisu cestovního ruchu ČR, Evropy a ostatních světadílů ve vztahu k cestovnímu ruchu

Příklad ústního ověření – Zhodnotit potenciál konkrétního geografického prostředí podle zadání pro rozvoj cestovního ruchu                                                                                                  

a)      Vymezte polohu jižní Evropy a charakterizujte přírodní poměry oblasti

b)      Určete státy zařazené do tohoto regionu a jejich hlavní města

c)      Ukažte na mapě turisticky nejnavštěvovanější oblasti a stručně je popište

d)      Vyjmenujte nejvýznamnější poutní památky Pyrenejského poloostrova

 

Prokázání znalostí o životním prostředí

Příklad ústního ověření -  Charakterizovat podnebí v zadané oblasti a vlivy počasí na cestovní ruch

a)      Charakterizujte podnebí, jeho specifika a vlivy na cestovní ruch v mírném zeměpisném pásmu

b)      Uveďte příklady států v mírném zeměpisném pásmu

c)      Popište klimatické vlivy v mírném pásmu na dělení turistické sezony

d)      Vyberte destinaci v mírném zeměpisném pásmu a uveďte průměrné teploty vzduchu

 

 

Orientace v současném právním a politickém systému ČR a EU

Příklad ústního ověření -  Charakterizovat vzdělávací systém ČR

a)      Charakterizujte zařízení předškolního vzdělávání

b)      Popište strukturu vzdělávací soustavy od úrovně středních škol

c)      Vysvětlete obecně současný systém financování terciárního vzdělávání

d)      Uveďte příklady vzdělávacích programů v oboru cestovního ruchu

 

 

Prokázání podrobných tematických znalostí reálií a specifik v cestovním ruchu

Příklad ústního ověření – Představit mnohokulturnost českého prostředí

a)      Uveďte hlavní představitele pražského německého kulturního prostředí mezi světovými válkami

b)      Charakterizujte hlavní židovské památky na Moravě

c)      Vyjmenujte národnostní menšiny žijící v ČR

d)      Uveďte příklady rómské hudební kultury v ČR

 

 

Příprava výkladu průvodce a nabídky průvodcovských služeb

Příklad ústního ověření – Připravit individuální nabídku průvodcovských služeb

a)      Charakterizujte obsah obchodních podmínek průvodce

b)      Navrhněte platební podmínky pro individuálního konečného zákazníka

c)      Vysvětlete obsah termínů POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA

d)      Uveďte příklady prezentace průvodcovských služeb (internet, inzerce ad.)

 

 

Vedení skupiny a provádění výkladu

Zohlednění osob se speciálními potřebami v práci průvodce

Uplatnění profesního jednání a komunikace

 

a)      Popište základy poskytnutí kardiopulmonální resuscitace

b)      Uveďte příklady osob se zvláštními potřebami a přístupy v práci průvodce

c)      Vysvětlete, co je dynamika skupiny a jak ji zvládat

d)      Popište technické prostředky v práci průvodce

 

 

Uplatnění právních a ekonomických aspektů při výkonu práce průvodce

Prokázání znalostí techniky služeb cestovního ruchu

Příklad ústního ověření – Řešit pojistné a mimořádné události v cestovním ruchu, prokázat znalost pojištění a asistenčních služeb

a)      Uveďte druhy pojištění v cestovním ruchu a jejich využití v praxi

b)      Předveďte oznámení pojistné události (zlomenina nohy při sportu) na asistenční službě pojišťovny

c)      Vysvětlete, jak budete postupovat při ztrátě zavazadla při letecké přepravě

d)      Uveďte základní povinnosti živnostníka vůči státu

 

 

5.3.3        Prezentace písemné práce

 

K prezentaci písemné práce podle předem obdrženého zadání je možné využít PowerPointového  programu.  

 

 

5.3.4  Hodnocení

 

Autorizovaná osoba postupuje stejně jako v bodě 5.1.3.

 

 

 

5.4   Zadání písemné práce

 

Dle metodického doporučení obsaženého jako výklad k hodnoticímu standardu je jako podklad ke zkoušce zpracovávána písemná práce obsahující přípravu výkladu průvodce          a nabídku průvodcovských služeb, jež je pak prezentována buď při praktické zkoušce v terénu, anebo při ústní zkoušce, pokud jde o práci s virtuálním cílem.   Na zpracování této práce musí mít uchazeč alespoň 2 týdny času. Téma, termín a způsob odevzdání této práce určuje autorizovaná osoba.

 

Písemnou práci lze zpracovávat v lokalitách nabízejících mnoho variant průvodcovských okruhů tak, aby korespondovala s praktickou částí zkoušky. Její obhájení je prováděno při vlastním průvodcovském vystoupení uchazeče během praktické zkoušky přímo v terénu. V lokalitách, které nabízejí méně možností průvodcovských okruhů, je vhodné zadat kombinovanou písemnou práci s virtuálním cílem, který určí autorizovaná osoba. Tuto práci pak uchazeč obhajuje formou prezentace v rámci ústní zkoušky.

 

Písemná práce musí odpovídat kvalifikační úrovni Evropského rámce kvalifikací č. 5.

 

 

 

 

5.4.1 Návrh zadání písemné práce korespondující s praktickou částí zkoušky

 

Kompetence

 

V této práci jsou ověřovány zejména následující kompetence průvodce:

 

Příprava výkladu a nabídky průvodcovských služeb

·         získávat, třídit a využívat informace pro přípravu výkladu s ohledem na posluchače     a jejich zájmy;

·         pracovat s literaturou, internetem, mapami – využívat informační zdroje;

·         dbát na pečlivost přípravy;

·         připravit výklad na dané téma pro určitou skupinu účastníků (poutavě, správně, objektivně atd.);

·         zpracovat přípravu na zájezd nebo naplánovat trasu;

·         připravit individuální nabídku průvodcovských služeb.

 

Vedení skupiny

·         reprezentovat oblast – místo, město, region, zemi;

·         uplatňovat techniku průvodcovské činnosti (postoj k památce, skupině, práce s početnou skupinou);

·         řídit časový plán, dodržovat časový harmonogram.

 

Provádění výkladu

·         používat mateřský i cizí jazyk, zvládat základy rétoriky;

·         provádět skupiny nebo jednotlivé návštěvníky po přírodních a kulturních památkách;

·         představit návštěvníkům kulturní a přírodní dědictví a životní prostředí;

·         informovat návštěvníky o významných aspektech života v dané lokalitě;

·         využívat technické prostředky v práci průvodce;

·         uplatňovat schopnost pracovat samostatně a nezávisle, improvizovat.

 

Zohlednění osob se speciálními potřebami v práci průvodce

·         identifikovat zvláštní potřeby klientů;

·         připravit plán vhodný pro všechny nebo se zohledněním individuálních potřeb;

·         přizpůsobit trasu možnostem klientů podle jejich omezení;

·         přizpůsobit trasu s ohledem na bezpečnost dětí;

·         navrhnout animační programy v rámci prohlídky.

 

Prokázání znalostí techniky služeb cestovního ruchu

·         poskytnout informační služby, orientovat se v informačních a rezervačních systémech;

·         spolupracovat s informačními centry, tuzemskými a zahraničními partnery.

 

Uplatnění profesního jednání a komunikace

·         charakterizovat profesi průvodce a jeho pozici v cestovním ruchu;

·         dbát na vzhled, kultivovaný projev a dobrou fyzickou kondici;

·         předvést kultivovaný hlasový projev – přednes, výslovnost a technika dýchání;

·         uplatňovat vizuální kontakt a nonverbální komunikaci;

·         mít přiměřené sebevědomí, schopnost sebeovládání a sebekázeň.

 

 

Zadání

 

Zpracujte pro potřeby průvodce uvedenou lokalitu následujícím způsobem:

 

1.      Úvodem analyzujte potenciál dané lokality pro cestovní ruch (proč je lokalita významná z hlediska cestovního ruchu).

 

2.      Uveďte základní charakteristiky lokality:

·         pokud jde o město nebo jiný správní útvar, pak administrativní začlenění;

·         zajímavosti a zvláštnosti;

·         významné osobnosti;

·         přehled historie lokality (tento bod možno zařadit též na začátek za název);

 

3.      Zpracujte a v mapce či plánku zakreslete logicky sestavený průvodcovský okruh v dané lokalitě:

·         O jednotlivých pamětihodnostech a zajímavostech napište krátký přehled.

·         Informace o jednotlivých pamětihodnostech uveďte na nosiče výpisků.

·         Průvodcovskou trasu uspořádejte z těchto připravených výpisků.

 

4.      Uveďte širší okolí lokality a zpracujte jednodenní zájezd (pro specificky zaměřenou cílovou skupinu účastníků – rodiny s dětmi, senioři atd.) do okolí na kole, autobusem, vlakem, lodí či jiným dopravním prostředkem:

·         zpracujte itinerář dané trasy zájezdu do tabulky dle uvedeného příkladu záhlaví (viz příloha);

·         zakreslete trasu zájezdu do mapky;

·         ve sloupci Popis činnosti uvádějte činnosti průvodce s ohledem na aktivity skupiny;

·         u jednotlivých činností uvádějte orientační časy;

·         k jednotlivým pamětihodnostem zpracujte výpisky na zvolené nosiče;

·         uspořádejte výpisky tak, aby tvořily samostatnou trasu každého zájezdu.

 

5.      Pro zabezpečení zájezdů vyhotovte nabídku průvodcovských služeb. Vypracovanou nabídku přiložte. (Cenová nabídka pro klienta, stornovací podmínky, reklamační řád atd.)

 

6.      Přiložte výpisky pro jednotlivé průvodcovské trasy na zvoleném nosiči.

 

7.      Práci představte během svého průvodcovského výkladu.

 

8.      Prezentaci přiložte na CD nebo DVD.

 

9.      Rozsah práce 15 až 20 normostran základního textu.

 

10.  Časový rozsah prezentace 7 minut.

 

Tabulka itineráře zájezdu

 

Datum

Km ujeté v rámci úseku

Km ujeté celkem

Km zbývající do konce celé trasy

Silnice č.

Místo

Čas příjez-du

Čas odjez-du

Popis činnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzor vyplněné tabulky je uvedený v příloze a je převzat dle učebnice Orieška, J.: Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu., vyd. IDEA SERVIS Praha, a. s. 91 až 93.

 

 

Hodnocení

 

 

Autorizovaná osoba pro zkoušky DK – 65-021-N Průvodce cestovního ruchu posuzuje naplnění všech kompetencí uvedených v úvodu ze strany zkoušeného. Přitom využívá metody pozorování, experimentu (vytváření simulovaných situací formou dodatečných dotazů, které navozují některé mimořádné události během průvodcovského vystoupení), metody analýzy    a syntézy. Dbá na to, aby zkoušený splnil všechna kritéria popsaná ve výše uvedených kompetencích.

 

 

Příloha

 

Příklad zadání zájezdu:

 

Vypracujte itinerář pro jednodenní autokarový zájezd studující mládeže z Prahy do Kutné Hory a zpět.

 

 

5.4.2        Návrh zadání kombinace písemné a praktické práce s virtuálním cílem prezentované při ústní zkoušce

 

 

Kompetence

 

V této práci jsou ověřovány zejména následující kompetence průvodce:

 

Příprava výkladu a nabídky průvodcovských služeb

·         získávat, třídit a využívat informace pro přípravu výkladu s ohledem na posluchače a jejich zájmy;

·         pracovat s literaturou, internetem, mapami – využívat informační zdroje;

·         dbát na pečlivost přípravy;

·         připravit výklad na dané téma pro určitou skupinu účastníků (poutavě, správně, objektivně atd.);

·         zpracovat přípravu na zájezd nebo naplánovat trasu;

·         připravit individuální nabídku průvodcovských služeb.

 

Vedení skupiny

·         reprezentovat oblast – místo, město, region, zemi;

·         uplatňovat techniku průvodcovské činnosti (postoj k památce, skupině, práce s početnou skupinou atd.);

·         řídit časový plán, dodržovat časový harmonogram.

 

Provádění výkladu

·         používat mateřský i cizí jazyk, zvládat základy rétoriky;

·         provádět skupiny nebo jednotlivé návštěvníky po přírodních a kulturních památkách;

·         představit návštěvníkům kulturní a přírodní dědictví a životní prostředí;

·         informovat návštěvníky o významných aspektech života v dané lokalitě;

·         využívat technické prostředky v práci průvodce;

·         uplatňovat schopnost pracovat samostatně a nezávisle, improvizovat.

 

 

Zohlednění osob se speciálními potřebami v práci průvodce

·         identifikovat zvláštní potřeby klientů;

·         připravit plán vhodný pro všechny nebo se zohledněním individuálních potřeb;

·         přizpůsobit trasu možnostem klientů podle jejich omezení;

·         přizpůsobit trasu s ohledem na bezpečnost dětí;

·         navrhnout animační programy v rámci prohlídky.

 

Prokázání znalostí techniky služeb cestovního ruchu

·         poskytnout informační služby, orientovat se v informačních a rezervačních systémech;

·         spolupracovat s informačními centry, tuzemskými a zahraničními partnery.

 

Uplatnění profesního jednání a komunikace

·         charakterizovat profesi průvodce a jeho pozici v cestovním ruchu;

·         dbát na vzhled, kultivovaný projev a dobrou fyzickou kondici;

·         předvést kultivovaný hlasový projev – přednes, výslovnost a technika dýchání;

·         uplatňovat vizuální kontakt a nonverbální komunikaci;

·         mít přiměřené sebevědomí, schopnost sebeovládání a sebekázeň.

 

 

Zadání

 

Zpracujte pro potřeby průvodce uvedenou lokalitu následujícím způsobem:

 

1.      Úvodem analyzujte potenciál dané lokality pro cestovní ruch (proč je lokalita významná z hlediska cestovního ruchu).

 

2.      Uveďte základní charakteristiky lokality:

·         název a jeho původ (eventuálně příhody, které se k němu váží);

·         znak nebo logo či jiné společné označení;

·         pokud jde o město nebo jiný správní útvar, pak administrativní začlenění;

·         počet obyvatel a eventuálně hustotu osídlení, polohu a velikost území;

·         podnebí;

·         přírodu – geomorfologické podmínky, faunu, flóru;

·         hospodářství;

·         kulturu;

·         historické a současné pamětihodnosti;

·         zajímavosti a zvláštnosti;

·         významné osobnosti;

·         přehled historie lokality (tento bod možno zařadit též na začátek za název);

·         důležité informace pro návštěvníky lokality.

 

3.      Zpracujte a v mapce či plánku zakreslete logicky sestavený průvodcovský okruh v dané lokalitě:

 

4.      Uveďte širší okolí lokality a zpracujte možnosti alespoň 2 dvoudenních zájezdů (z nich jeden pro specificky zaměřenou cílovou skupinu účastníků – rodiny s dětmi, senioři atd.) do okolí na kole, autobusem, vlakem, lodí či jiným dopravním prostředkem:

 

5.      Pro zabezpečení zájezdů (stačí pouze pro jeden produkt) vyhotovte nabídku průvodcovských služeb. Vypracovanou nabídku přiložte.

 

 

6.      Přiložte výpisky pro jednotlivé průvodcovské trasy na zvoleném nosiči.

 

7.      Práci představte například formou PowerPointové  prezentace – se zvláštním důrazem    na průvodcovský okruh v dané lokalitě.

 

8.      Prezentaci přiložte na CD nebo DVD.

 

9.      Rozsah práce 15 až 20 normostran základního textu.

 

10.  Časový rozsah prezentace 7 minut.

 

 

 

 

 

Tabulka itineráře zájezdu

 

Datum

Km ujeté v rámci úseku

Km ujeté celkem

Km zbývající do konce celé trasy

Silnice č.

Místo

Čas příjez-du

Čas odjez-du

Popis činnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzor vyplněné tabulky je uvedený v příloze a je převzat dle učebnice Orieška, J.: Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu., vyd. IDEA SERVIS Praha, a. s. 91 až 93.

 

Hodnocení

 

 

Autorizovaná osoba pro zkoušky DK – 65-021-N Průvodce cestovního ruchu posuzuje naplnění všech kompetencí uvedených v úvodu ze strany zkoušeného. Přitom využívá metody pozorování, experimentu (vytváření simulovaných situací formou dodatečných dotazů, které navozují některé mimořádné události během průvodcovského vystoupení), metody analýzy    a syntézy. Dbá na to, aby zkoušený splnil všechna kritéria popsaná ve výše uvedených kompetencích.

 

Příloha

 

Příklad zadání zájezdu:

 

Vypracujte itinerář pro třídenní autokarový zájezd studující mládeže z Litoměřic do Jičína, Kutné Hory, Prahy a zpět do Litoměřic v červnu běžného roku.

 

5.5        Jazyková zkouška

 

Ověření posledních tří kompetencí kvalifikačního standardu se provede jazykovou

zkouškou formou ústní a písemnou. Autorizovaná osoba rozhodne o termínu a způsobu konání zkoušky.

 

Jazyková zkouška odpovídá podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úrovni B2 (viz http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky). Této úrovni odpovídá nová maturita z cizího jazyka vyšší úrovně obtížnosti (viz Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky, MŠMT ČR).

 

V případě, že uchazeč složil jazykovou zkoušku úrovně B2, jazykovou zkoušku v rámci DK neskládá a postupuje se podle bodu 3.1.

 

V případě, že uchazeč vykonal zkoušku DK a chce ověřit jazykové kompetence v dalším cizím jazyce, může jazykovou zkoušku v rámci DK složit samostatně.

 

 

 

 [1] Uznání zahraničního vzdělání: absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení středního nebo vyššího vzdělání (dále jen „zahraniční vysvědčení“), může požádat krajský úřad příslušný podle místa pobytu žadatele o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice, nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice („nostrifikace“). Vysvědčení o maturitní zkoušce je požadováno proto, že kvalifikační standard průvodce cestovního ruchu je přiřazen na úroveň 5, což je vyšší úroveň než maturitní. Z tohoto důvodu nemůže být nižší úroveň vzdělání uchazeče doporučena.