logo
certifikace

Latinské nápisy

Latinské nápisy na pražských památkách - přednáška pro průvodce AP ČR a PIS dne 20.03.2003
Lektor: PhDr. Pavel KOCEK

1/ Průčelí Strahovské knihovny
RELIGIONI PATRIAE SIONEORVM PROFECTVI A MDCCLXXXIII
K užitku náboženství, vlasti a Sionských (= řeholní kanovníci ze Strahova) r. 1783.

2/ Nápis nad mříží ve Svaté chýši loretánské
EN. LOBKOVIZIANOS. TV. PIA. VIRGO. REGE.

Existuje několik variant překladu:
Panno milostná, spravuj rodinu Lobkoviců! (F. Ekert)
Nuže Ty, ty Panno zbožná, veď Lobkovice!
Nuže Ty, Panno čistá, řiď Lobkovice!
Nuže Ty, Panno svatá, vládni nad Lobkovice.

Latina například nabízí pro adjektivum „pius, pia, pium“ vedle základního významu „zbožný, zbožná, zbožné“ řadu dalších doplňujících významů (čistý, spravedlivý, řádný, poctivý, bezúhonný, hodný, dobrý, svědomitý, milý, blažený, rajský, posvátný, oddaný, zbožná povinnost, milující, láskyplný, vděčný, věrný, laskavý, dobrotivý, dětinný, něžný, otcovský či mateřský, přátelský, bratrská láska, vlastenecký — viz J.M.Pražák, F.Novotný, J.Sedláček: Latinsko český slovník k potřebě gymnasií a reálných gymnasií, Praha 1937). Pravopis rodu Lobkoviců byl v minulosti značně nejednotný. Moderní čeština užívá variantu Lobkovic, staročeská Lobkowicz, německá Lobkowitz. Od roku 1919 užívají členové rodu variantu Lobkowicz.

3/ Matyášova brána
D. MATTHIAS. EL. ROM. IMP. S. AUG. HUNG. BOH. REX 2C FF. ANO. MDCXIV
Pan Matyáš zvolený římský císař vždy vznešený /i/ uherský /a/ český král atd. — postavil r. 1614

4/ Socha sv. Petra na kapli sv. Kříže
TU ES PETRUS ET SUPER HANC PETRAM AEDIFICABO ECCLESIAM MEAM
Ty jsi Petr a na té skále postavím svou církev (Matouš XVI, 18)
Nápis obsahuje jinotaj „petra“ původně řecké slovo „skála“.

5/ Socha sv. Pavla na kapli sv. Kříže
GRATIA DEI SUM ID QUOD SUM ET GRATIA EJUS IN ME VACUA NON FUIT
Milostí Boží jsem tím, čím jsem a jeho milost nebyla pro mě marná

6/ Oltář v kapli sv. Kříže
LIBER VITAE SCRIPTUS INTUS FORIS
MEDITABERIS IN EO DIE AC NOCTE
SUMMA HUMILITAS — SUMMA PATIENTIA — SUMMA CHARITAS
SUMMA PAUPERTAS — SUMMUS DESPECTUS — SUMMUS DOLOR
Kniha života napsaná uvnitř i vně
Budeš o ní přemýšleti dnem i nocí
Největší pokora — největší trpělivost — největší láska
Největší chudoba — největší ponížení — největší bolest

7/ Náhrobek sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta
IN HOC LOCO CUSTODIEBANTUR TEMPORE AEDIFICATIONIS HUIUS ECCLESIAE CATHEDRALIS AB ANNO 1396 USQUE AD ANNUM 1880 RELIQUIAE SANTI ADALBERTI, EPISCOPI PRAGENSIS ET MARTYRIS (+23 APRILIS 997)
Na tomto místě byly uchovány ostatky sv. Vojtěcha pražského biskupa a mučedníka (+23.4.997) v době výstavby tohoto katedrálního chrámu

8/ Reliéf „Útěk Fridricha Falckého“ v katedrále — citát z knihy Exodus
IRRVIT SUPER EOS FORMIDO ET PAVOR MAGNITVDINE BRACHY TVI
Z velikosti ramene Tvého dopadlo na ně zděšení a strach

9/ Reliéf „Vyplenění chrámu kalvinisty r. 1619“ v katedrále — žalm 79
DEVS VENERVNT GENTES IN HAEREDITATEM TVAM, POLLVERVNT TEMPLVM SANCTVM TVVM
Bože, vtrhli pohané do dědictví Tvého, poskvrnili chrám Tvůj svatý

10/ Epitaf Jiřího Popela z Lobkovic v katedrále
D O M GEORGIO POPPELIO BARONI A LOBKOWICZ DOMINO IN DUXAW ET SCHREKENSTAIN. SACRA IVDICY APPELLATIONVM IN BOHEMIA. REGNO PRAESIDI VITA INSIGNI CVM PIETATE ET VIRTVTE TRANSACTA DEFVNCTO. ANNO MCXC, DIE XI, SEPTEMBRIS, ADAMVS GALUS POPPELIVS FRATRI GERMANOMAERENS POSVIT VIXIT AN: XXXIIII.MEN.VI.D.
Zarmoucený Adam Havel Popel postavil na tomto místě posvěceném náhrobek pro svého bratra Jiřího Popela, šlechtice z Lobkoviců, pana na Duchcově a Střekově, předsedovi apelačního soudu v království českém a nejvyššímu purkrabímu, který zemřel po životě stráveném ve zbožnosti a ctnosti roku 1590, dne 11. září a žil 34 let a 6 měsíců

11/ Vchod Starého probošství
SANCTAE METROPOLITANAE ECCLESIAE ET REVERENDESSIMI SEMPERQUAE FIDELIS CAPITULI PRAGNESIS
Posvátného metropolitního chrámu i nejdůstojnější a vždy věrné kapituly pražské

12/ Průčelí Tereziánského ústavu šlechtičen
MARIA THERESIA PIA AVGVSTA POSTRANQVILLITATEM DOMI FORISQVE ASSERTAM SACRAS HAS AEDES AD MAIOREM DEI GLORIAM DIVINI CVLTVS INCREMENTVM ET NOBILITATIS SOLATIVM FIERI FECIT A.O.R. MDCCLV
Marie Terezie, zbožná císařovna, po dosažení míru doma i v cizině tuto budovu věnovanou větší slávě boží a pro útěchu šlechty nechala vybudovat v roce Vykoupení 1755

13/ Vchod do baziliky sv. Jiří
SANCTE GEORGI ORA PRO NOBIS
Svatý Jiří, oroduj za nás

14/ Kartuš nad vchodem do Lužického semináře (chronogram) 1726
DEO ET APOSTOLORVM PRINCIPI LVSATIAE PIETA EREXIT
Bohu a knížeti apoštolů postavila zbožnost Lužice
Nápis obsahuje chronogram vyznačený velikostí písmen: MDCLLXVVIIIIII = 1726

15/ Průčelí Morzinského paláce
DIES NOX
HOS MAUROS AO 1714 FECIT BROKOFF
Den noc
Tyto mouřeníny roku 1714 vytvořil Brokoff

16/ Sněmovna — nápis ve Sněmovní ulici
SALVS REI PVBLICAE SVPREMA LEX ESTO
Blaho státu nejvyšším zákonem budiž!
Latinské „res publica“ znamená obecně stát bez ohledu na formu vlády.

17/ Pomník Nejsvětější trojice
SIT GLORIA DEO PATRI, DEO FILIO, DEO SPIRITVI SANCTO SUB GLORIOSISS:
AUSPICIIS AUGUSTISS: & INVICTISS: ROMANORO IMPERATORIS CAROLI VI.
GER: HIS: HUN: & BOEM. REGIS POTENTISSIMI AUXILIO PIORUM SS. TRIADI
MINORVRBSPRAGENA VOTA CONSECRAT
Sláva budiž Bohu Otci, Bohu Synu /i/ Duchu Svatému. Pod veleslavnou záštitou nejjasnějšího
a nepřemožitelného císaře římského Karla VI., krále v Německu, Španělsku, Uhrách a Čechách
za přispění zbožných Menší město pražské Nejsvětější trojici zasvěcuje

18/ Socha sv. Václava na Karlově mostě
ORA PRO NOBIS
Oroduj za nás

19/ Socha sv. Kosmas a Damián
IESU CHRISTO ORBIS MEDICO
INTER DIVOS HIPPOCRATI COSMAE
PIOQVE FRATRI COELI GALENO DAMIANO
Ježíši Kristu lékaři světa
Kosmovi — Hypokratovi mezi světci a /jeho/ zbožnému bratrovi Damiánovi — nebeskému Galénovi

20/ Socha sv. Luitgarda
SANCTA LUITGARDIS ORDINIS CISTERCIENSIS
Svatá Luitgarda řádu cisterciáckého

21/ Socha sv. Augustýn
DOCTORVM PRINCIPI MAGNO RELIGIONUM PATRIARCHAE DIVO PATRI AVGVSTINO
PIETAS FILIALIS EREXIT
Knížeti učitelů, velikému patriarchovi řeholí — svatému otci Augutinovi — láska synovská postavila

22/ Socha sv. Judy Tadeáše na Karlově mostě
DEVOTO CHRISTI AMICO
Zbožnému (oddanému) příteli Kristovu

23/ Socha sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě
DIVO IOANNI NEPOMVCENO ANNO MCCCLXXXIII EX HOC PONTE DE IECTO EREXIT
MATHIAS L.B. DE WVNSCHWITZ ANNO MDCLXXXIII
Svatému Janu Nepomuckému roku 1383 z tohoto mostu svrženému postavil Matyáš svobodný pán z Wunšviců

24/ Socha sv. Kryštofa na Karlově mostě
VT ILLE NOS PELAGO SAECULI JACTATOS BRACCHIO POTENTI PERDVCAT AD PORTVM SALVTIS QUEM MITVM INFANTEM FELIX CHRISTOPHORE PIE PORTASTI PER FLVCTVS TE COELESTEM PERICLI TANTIVM IN VNDIS PATRONVM CIVES PRECAMUR PRAGENSES
Kéž by Onen nás, zmítané v moři věků, mocnou paží dovedl k přístavu spásy, jako jsi ty, šťastný Kryštofe, podivuhodné dítě s láskou přenesl příbojem, o to Tebe, nebeského patrona těch, kteří podstupují nebezpečí ve vlnách, prosí občané pražští

25/ Pieta na Karlově mostě
O VOS OMNES, QUI TRANSITIS PER VIAM, ATTENDITE ET VIDETE SI EST DOLOR SICVT DOLOR MEVS.
Ó vy všichni, kteří tudy kráčíte, postůjte a vizte, je-li taková bolest jako bolest má

26/ Nápis na západní straně Staroměstské mostecké věže
SISTE HIC PAVLISTER VIATOR SED LUBENS AC VOLENS VBI MVLTA POPVLATVS TANDEM VEL INVITVS SISTERE DBVIT GOTHORVM ET VANDALORVM FVROR ET LEGE SCVLPTVM IN MARMORE QVOD AD PEPPETVAM BOHEMORVM OMNIVM SED IMPRIMIS VETERO PRAGENSIVM MEMORIAM ANNO DOMINI MDCXLVIII MARS SVECICVS FERRO ET IGNE IN HAC TVRRI DELINEAVIT, HAEC TVRRIS GOTHICI FVIT VLTIMA META FVRORIS SED RIDEI NON EST HAEC VLTIMA META BOHEMICAE. VOLVISSENT ID IPSVM CIVES VETERO PRAGENSES FVSO SANGVINE INSCRIBERE NISI PAX AVREA FERDINANDI III. PIETATE ET IVSTITIA IN ORBEM GERMANICVM REDVCTA PRO SANGUINE AVRVM SVPPEDITASSET.
Postůj zde nakrátko, poutníče, ale rád a ochotně, kde se proti své vůli musel zastavit po mnohém pustošení Gótů a Vandalů běs. A čti vytesáno v mramoru, co na stálou paměť všech Čechů a hlavně pak občanů staroměstských v roce 1648 švédská vojska na této věži ohněm a mečem zvěčnila. Tato věž byla nejzazší mezí gótské zběsilosti, nikoliv však české věrnosti. Staroměstští občané by byli totéž zapsali prolitou krví, kdyby zlatý mír Ferdinanda III. s navrácením zbožnosti a spravedlnosti do německé říše nebyl zaměnil krev zlatem.

27/ Nápis na severní straně Staroměstské mostecké věže
CAROLVS IV. AVG. PONTEM EXTRVXIT A. MCCCLVII. VEIVSTATE VITIATVM ET FLVMINIS GLACIEM DEVOLVENTIS IMPETV ANNO MDCCLXXXIV PENE DIRVTVM IOSEPHVS II. AVG. INSTAVRARI, NOVISQ. SVBSTRVCTIONIBVS MVNIRI IVSSIT. A. D.
MDCCCLVII. HAEC TABVLA DE PILA PONTIS CUI STATUA SCT. CHRISTOPHORI ERAT INPONENDA HUNC IN LOCUM TRANSLATA EST.
Císař Karel IV. vystavěl most roku 1357. Stářím sešlý a návalem vody s uvolněným ledem roku 1784 téměř zbořený nařídil císař Josef II. opraviti a zajistiti novými základy.
Roku 1857. Tato deska sem přinesena z pilíře, na nějž má být postavena socha sv. Kryštofa.

28/ Pomník Karla IV. Na Křížovnickém náměstí
KARLO QUARTO. LITERARUM UNIVERSITAS FESTO SAECULARI QUINTO 1848
Karlovi IV. věnovala univerzita roku 1848 při oslavách pětistého výročí /svého založení/

29/ Portál do Vlašské kaple
PORTA DELLA CAPELLA ET INCLITA CONGREGATIONE ITALIANA
Text je v italštině
Vchod do kaple a slovutné kongregace vlašské

30/ Staroměstská radnice — nápis nad okny Mikšova domu
DIGNITATIS MEMORES
Pamětlivi důstojnosti

31/ Staroměstská radnice — nápis nad okny Mikšova domu
AD OPTIMA INTENTI
Usilujíce o nejlepší

32/ Staroměstská radnice — renesanční okno
PRAGA CAPUT REGNI
Praha hlava království

33/ Dvorek Týnské školy
NI DEVS AEDIFICET FRVSTRA DOMVS QVAM VOLET HVMANVS CONSTR.
Jestliže Bůh nebude stavět, marně bude chtít lidské pokolení vybudovat tento dům

34/ Průčelí Stavovského divadla
PATRIAE ET MVSIS MDCCLXXXXI
Vlasti a múzám 1781

35/ Stavovské divadlo — nápis do Havířské ulice
FRANCISCVS ANTONIVS S.R.I. COMES DE NOSTITZ — RIENECK FUNDAVIT A.D. MDCCLXXXI
František Antonín svaté říše římské hrabě Nostic — Rieneck založil L.P. 1781

36/ Stavovské divadlo — nápis ke Karolinu
DELEGATI INCLYTI REGNI BOHEMIAE RAEDIFICARI FECERVNT A.D. MDCCCLIX
Zástupcové slovutného království českého nechali znovu vybudovat L.P. 1859

37/ Průčelí celnice u Hybernů
FRANCISCVS. AVST. IMP. VECTIGALIBVS. ET. MERCATVRIS. EXERCENDIS. FIERI. CVRAVIT. MDCCCXI
František, rakouský císař, postavil pro ty, kteří se zabývají daněmi a obchodem 1811

38/ Portál Celetná 20
SIBI ET POSTERIS
Sobě a potomkům

39/ Národní muzeum
MUSEUM REGNI BOHEMIAE
Muzeum království českéhoFacebook icon YouTube icon
© 2008-2024 Asociace průvodců ČR