logo
certifikace

Všeobecné podmínky pro poskytování průvodcovských služeb

Asociace průvodců České republiky, z.s. přijala následující všeobecné podmínky pro poskytování průvodcovských služeb na území České republiky:

1. Průvodci mohou poskytovat průvodcovské služby jako podnikatelé podle živnostenského zákona nebo jako zaměstnanci.

2. Průvodcovské služby se poskytují na základě písemného potvrzení objednávky (emailem, faxem, poštou ap.), která dokládá vzájemný smluvní vztah a upravuje práva a povinnosti obou smluvních stran, pokud nebyla uzavřena rámcová smlouva nebo obdobný smluvní vztah. Telefonickou objednávku je nezbytné potvrdit písemně.

3. Potvrzení obsahuje povinné údaje průvodce – jméno, příjmení, případně obchodní jméno, adresu, kontakty (telefon, email ap.), identifikační číslo (IČ), případně registrační číslo (DIČ) u OSVČ či jméno zaměstnavatele průvodce, jeho adresu, identifikační číslo (IČ), případně registrační číslo (DIČ) a údaje objednatele - jméno, příjmení, případně obchodní jméno, adresu, kontakty (telefon, email ap.), identifikační číslo (IČ), případně registrační číslo (DIČ) a jméno zákazníka/skupiny včetně kontaktní osoby v místě prohlídky a její kontaktní telefon či email, pokud je k dispozici.

4. Dále potvrzení obsahuje termín, čas a místo srazu, délku prohlídky, počet osob, jazyk, trasu/program, případně další podmínky či požadavky; cenu prohlídky, služby zahrnuté v ceně prohlídky a služby nezahrnuté (event. vstupné, jízdné, parkovné, technické prostředky); způsob platby (hotově, bankovním převodem, bankovní kartou); termín splatnosti (v den prohlídky, zálohou ap.), případně výši smluvní pokuty. Platba převodem na základě faktury je splatná do 15 dnů ode dne vystavení. Zahraniční bankovní poplatky jsou k tíži plátce.

5. V případě odstoupení od smlouvy (storno) stanovujeme smluvní pokutu v závislosti na dni zrušení objednávky následovně: od dne objednávky do 8. dne před začátkem prohlídky bezplatně, od 7. do 3. dne před začátkem prohlídky 50% celkové ceny, méně než 48 h před začátkem prohlídky 100% celkové ceny služeb.

6. V případě opoždění zákazníka/skupiny se průvodce zavazuje vyčkat 30 minut. Čekání se započítává do doby prohlídky. V případě delšího opoždění je nutné průvodce kontaktovat na mobilní telefon. Změna času prohlídky je možná jen po dohodě s průvodcem za příplatek.

7. V případě nevyhnutelné překážky (nemoc, úraz, úmrtí v rodině) zajistí průvodce za sebe kvalifikovanou náhradu. Objednatel bude neprodleně informován.

8. Polodenní prohlídka trvá maximálně 4 hodiny. Celodenní prohlídka zahrnuje přestávku na oběd průvodce. Případné čekací doby na vstup do objektů, návštěvy objektů a přestávky jsou počítány do doby prohlídky.

9. Průvodce je povinen dostavit se včas na místo srazu a viditelně se označit (průkazem, odznakem ap.) při poskytování průvodcovských služeb. Na požádání je průvodce povinen předložit zákazníkovi kopii dokladu o živnostenském oprávnění či kopii pracovní nebo obdobné dohody. Dále je povinen před prohlídkou podat informace o trase/programu, délce prohlídky, službách, úrovni obtížnosti a vydat bezpečnostní pokyny.

10. Maximální velikost skupiny při pěší prohlídce bez technických prostředků (audio souprava ap.) je 25 osob.

11. Pokud místo srazu vyžaduje přepravu průvodce nebo se prohlídka koná v neobvyklou dobu, má průvodce nárok na proplacení předem dohodnutých cestovních nákladů. Doprovodné tlumočení se účtuje dohodou. Za prohlídku ve více jazycích, za specializované prohlídky, za prohlídky v neobvyklé časy a za přesčasové hodiny se stanoví příplatek.

12. Účast na prohlídce je na vlastní nebezpečí. Průvodce neručí za služby třetích osob zahrnuté  do prohlídky, ani mimořádné události vis maior.

13. Zvukový a obrazový záznam prohlídky je možný jen se souhlasem průvodce. Prohlídky jsou duševním vlastnictvím a jsou chráněny autorským právem.

14. Případné závady na prohlídce je zákazník povinen neprodleně uplatnit u průvodce, aby mohla být učiněna náprava na místě.

 
Praha 8. 11. 2017

Všeobecné podmínky pro poskytování průvodcovských služeb (212.pdf)Facebook icon YouTube icon
© 2008-2023 Asociace průvodců ČR